LIBER CATENATUS

Úvahy o životě a přilehlém okolí

Píše S. Komenda Část 1, leden 2004

Česká židle

Pokud by někdo očekával, že úvaha takto nadepsaná bude věnována vývoji příslušného druhu nábytku v lidských dějinách, že podrobně pojedná o materiálech, k nimž se výroba židlí obracela, s důrazem na dřevo nejrůznějšího druhu, že věnuje pozornost tvarům židlí z hlediska estetického a zejména ergonomického, které ani na okamžik nespouští oko z té části lidského těla, která tento druh nábytku využívá – bude zklamán. V tomhle pojednání bude hrát židle jenom roli vedlejší; vystupuje v ní židle jako taková, prostá všech atributů židli přiznávaných a připisovaných.

Židle jako symbol čehosi abstraktního, pro co není podstatný ani materiál, ani tvar, ani eventuální barva potahu.

Člověk je tvor společenský, zoon politicon. Ve svém vývoji dospěl do stádia, kdy jeho polis tvoří celý povrch zemské koule (odchylky od kulovitosti a kulatosti v potaz nebereme). Tím se odlišuje od jiných společenských tvorů, jakými jsou třeba mravenci, včely a stáda býložravců.

Tvorové žijící v respektovaném společenství musejí vykazovat jistý organizační talent, který by zajistil úspěšný průběh dělby práce, přesněji řečeno dělby činností (zdali je rozmnožování prací, je doposud předmětem diskuse). V případě lidí doprovází dělbu činností také výrazná dělba produktu; ten je (s výjimkou jisté menší jeho části) shromažďován do centrálního skladu, známého pod názvem hrubý domácí produkt – HDP, odkud je zpětně přerozdělován jedincům do HDP přispívajícím a vytvářejícím ho.

Protože jsou lidé, na rozdíl od mravenců, nadáni rozumem, vzniká ve společenství lidí jistý specifický problém. Rozum totiž plodí pochybnosti. Pochybnosti o tom, že mechanismus přispívání do HDP, stejně jako mechanismus jeho přerozdělování byl nastaven spravedlivě. V zásadě je možno říci, že člověk podezřívá mechanismus přispívání (placení daní a podobně) z toho, že mu ukládá a odebírá nespravedlivě mnoho – a mechanismus přerozdělování naopak podezírá, že mu vrací zpět (v příspěvcích na děti, na učitele tyto děti vzdělávající, na ošetření v případě nemoci a ve výši důchodu) nespravedlivě málo. A hlavně, že dostává zaplaceno nespravedlivě málo za produkty činnosti jeho rukou a jeho rozumu.

Včely a mravenci jsou tvorové poslušní vrozených instinktů. O zákonech implementovaných v jejich nervových soustavách nemudrují ani proti nim neprotestují. Lidé mudrují, v důsledku čehož mají výhrady, námitky, dotazy více či méně poťouchlé. Adresují je těm, kdo o mechanismech daňových systémů a zejména o mechanismech přerozdělování rozhodují. Při tomto jejich počínání je pohání přesvědčení, že tito lidé pověření právem a mocí rozhodovat, hrají hru známou pod názvem malá domů. Že nejdříve nadělí sobě – a teprve potom z toho co zbylo přidělí něco málo těm ostatním. Těm remcalům.

Remcalové trpívají přesvědčením, že lidem s právem rozhodovat vlastně nejde o nějaké objektivní měření hodnoty produktů lidského umu a dovednosti lidských rukou. Jsou přesvědčeni, že systém je nastaven tak, že jsou systemizovány židle, na nichž se sedí. Plat je tak vlastně vázán na židli. Na místo, na systemizovanou funkci.

V českých poměrech se tak vlastně lidé neodměňují podle toho, co vymysleli a co dokázali udělat – ale podle toho, jaké místo v rámci předem dané systemizace zaujímá židle, na níž člověk sedí. Odměna se neodměřuje podle kvality hlavy, ale podle kvality zadku – uvědomíme-li si, že kvalita zadku přiléhavě souvisí s kvalitou oné úředně systemizované židle.

Jsou prý na světě země, kde tomu tak není. Země, kde kvalita člověka je dána především kvalitou jeho hlavy. Nevím to jistě, jenom jsem o existenci takových zemí slyšel. Možná to byla jenom pohádka. Snad prý se jedna těch zemí jmenuje Amerika. Prý se tam dokonce dá z nápadů i zbohatnout. To si ovšem já vůbec představit neumím.

Desátníci a polní maršálkové

Při svém občasném listování v Osudech dobrého vojáka Švejka narazím na jméno feldmaršálka Radeckého; připomene mi to dnes aktuálně vedené úvahy o obnovení jeho pomníku, který kdysi stával na Malostranském náměstí. Osobně ho samozřejmě nepamatuji. Protože jsem už úředně nevoják a s mou účastí na dobyvatelském tažení českého vojska do Lombardie se nepočítá, nechávám si hlavou probíhat tyhle představy společně s melancholickou reminiscencí na mou vlastní neslavnou vojenskou minulost desátníka protiletadlového dělostřelectva s povzdechem dobře vystihnutelným známým úslovím Všechna sláva polní tráva.

Taky se tomu říká pomíjivost světa.

Tahle pomíjivost – od feldmaršálka Radeckého po desátníka absolventa – se naplnila v časové dimenzi několika málo desítek, případně stovek let. Z vyššího hlediska, třeba vesmírného (o kterém se ve Švejkovi také uvažuje), je tento časový interval směšně titěrný. Interval mezi mocnářstvím a reálným socialismem, mezi předstíraným či naivním hurávlastenectvím a dnešním pragmatickým až cynickým nihilismem vůči konstruktu má vlast. Stačí sledovat úvahy astrofyziků o očekávaném vývoji naší sluneční soustavy během příští miliardy let. Včetně předpokládaného zániku života na Zemi i Země samotné jako planety sluneční soustavy. Jak trapně ubohé jsou v tomto kontextu všechny parádní vojenské uniformy s jejich hrdinským smaltovaným i jinak kolorovaným oplechováním připichovaným nad levými hrudními obratli!

Statut desátníků, stejně jako statut polních maršálků prodělal v našem tisíciletí bouřlivý vývoj. Od bezprostředně motivované obrany vlastní ženy a dětí, vlastní chalupy a krávy ve chlívě, přes angažmá žoldnéřská, kdy výplata žoldu se prováděla v povoleném loupení a drancování, přes mnohaletou brannou povinnost, ze které se synové bohatých vypláceli a chudí selští synci, pokud neutekli z Čech do Saska, se nechávali mrzačit pro slávu potentátů a jejich statečných generálů udatně jim velících z bezpečných zadních linií – až po dnešní přechodný stav, kdy zjevně chybějící chuť bojovat za zájmy zkorumpovaných politiků, jejichž frázím nikdo už dávno nevěří, bylo nutno nahradit novodobým žoldáctvím, žádné vlastenectví už nepředstírajícím.

Hodnota lidského života se ustaluje na trhu práce – za tolik a tolik měsíčního žoldu je člověk ochoten připustit zvýšení rizika svého zmrzačení, případně usmrcení nad úroveň rizika, které podstupuje řadový občan a daňový poplatník ve svém běžném životním provozu. V provozu odehrávajícím se v daném stupni zamoření životního prostředí, v daném stupni rizika dopravní nehody, v daném stupni zločinnosti nezvládané policií a justicí, v daném stupni úrovně zdravotní péče i nepéče.

Polní maršálkové i desátníci se stávají úředníky platově zařazenými do příslušných kolonek ministerských tabulek. Už se od nich neočekává, že budou bojovat do posledního náboje ani do poslední kapky krve. Neočekává se, že budou na bojištích umírat s výkřikem Ať žije …! Myslím, že ani ministr vojenství by dnes nedokázal odpovědět na otázku, s jakým výkřikem na rtech by měli vojáci pracující v jeho žoldu odcházet z tohoto světa. Řekl bych, že se očekává, že si profesionální voják v dané bojové situaci spočítá (nebo alespoň odhadne) na čem je, provede bleskurychlou analýzu typu cost – benefit a podle jejího výsledku se buď vzdá anebo nechá zabít.

Ono to druhé může někdy být výhodnější.

Je samozřejmé, že v prostředí totálního pragmatismu, kdy se pojem hrdinství stal pouhou historickou rekvizitou, musel dostat jinou náplň a doznat jiného hodnocení také protipól hrdinství, totiž zbabělost. Obojí se stává strategickými pojmy, které umějí v generálních štábech implementovat do svých výpočetních programů.

Jak se stát (neúspěšným) spisovatelem

Znám řadu příruček typu Jak psát, ale také Jak dobře psát nebo Jak se stát spisovatelem či Jak se stát úspěšným spisovatelem. A tak podobně. Dokonce jsem si takovou knížku dovezl z jednoho svého pobytu v Richmondu, stát Virginia, USA. Byla zadarmo, protože jsem ji našel na hromadě vysypaných knížek před jedním knihkupectvím na malém náměstíčku při své cestě z hotelu do hotelu. V tom prvním probíhala jistá odborná konference a v tom druhém měli pro mne rezervovanou postel.

Za své homelesácké počínání se dodatečně omlouvám – a na svou omluvu uvádím, že se tak dělo v noci a nikdo mne při mém počínání nepozoroval. Ostatně, na mé olomoucké univerzitě mne vždycky přesvědčovali, že máme z ciziny domů vozit know-how jak jen to je možné.

Tahle nalezená knížka radila svým čtenářům, jak si počínat při odstartování spisovatelské dráhy, mnohem pragmatičtěji než jiné příručky. Hned v jedné z úvodních vět upozorňovala potenciálního čtenáře, že pokud se chystá psát jako Shakespeare, Balzac nebo podobní velikáni dnes považovaní za klasiky – má příručku zavřít a odložit. Jejím záměrem že je radit lidem, kteří chtějí psát tak, aby jejich díla byla především dobře prodejná. Což prakticky znamená, aby se o ně zajímali a případně z rukou si je trhali filmoví producenti, nejlépe hollywoodští.

Bohužel onen americký spisovatel a manažer spisovatelství neuváděl žádné rady, které by vedly k autorskému úspěchu v zemi, kde lidem peníze na kupování knížek nezbývají. V zemi, kde jsou lidé sice většinou gramotní, ale zase ne tak moc, aby ztráceli čas čtením něčeho, co přímo nesouvisí s vyděláváním peněz.

V téhle české zemi se mezi lidmi velice praktickými, počínajícími si naprosto rozumně a investujícími s rozmyslem, vyskytují i lidé zvláštní. Jejich chování je iracionální, z hlediska zdravého rozumu jen těžko vysvětlitelné. Píší, někteří dokonce i celé knihy, nic se neohlížejíce na skutečnost, že v podstatě nikdo si produkt jejich duševního a emocionálního úsilí nekoupí. Vydávají se všanc knihy nekupující veřejnosti, v otevřené dlani dávajíce nahlížet do tajemství svých srdcí. Riskují přitom i vznik rodinných afér, když prozrazují, co mělo navždy zůstat skryto. A to všechno jenom proto, aby přilákali zájem cynické senzacechtivé veřejnosti. Aby se stali úspěšnými, tj. prodávanými spisovateli. Kniha, na rozdíl od ženy, dokazuje svou intelektuální a mravní sílu především svou vysokou prodejností.

I tak však, přes veškerou až do krajnosti zabíhající snahu pisatelů knih, je zdrcující většina lidí v Česku česky píšících v podstatě neúspěšná. S každým dalším novým, ať mladým či starším autorem, se koeficient neúspěšnosti českého spisovatelství zvyšuje. Jedinou nadějí se stává internet, kde jsou požadavky spojené s přečtením knihy nebo jiného podobného artefaktu méně náročné.

Stát se v této zemi spisovatelem je dost podobné tomu stát se v ní rybářem. Chce to pořídit si prut a obstarat rybářský lístek v tom kterém povodí. Kdo chce psát, musí si pořídit kus papíru a tužku, případně počítač a tiskárnu. Rybáři jakkoli vybavenému nikdo nezaručí, že něco chytne. Že uloví kapra, bělici, okouna nebo štiku, candáta, pstruha nebo sumce. Velkého či docela malého, ať už na svou udici a háček připevňuje jakoukoliv návnadu. Podobně se trápí otázkou, zdali se mu podaří ulovit čtenáře, autor, na háček mu servírující pikantní literární menu. Rybáři odcházejí s prázdnou od rybníků, přehrad i řek – a vydavatelé knih krčí bezradně rameny ještě předtím než se jich autor rukopisu s úzkostí v očích nesměle zeptá, bude-li prodejný natolik, aby stálo za úvahu …

Stát se spisovatelem je u nás snadné, stát se prodejným spisovatelem je téměř nemožné. Ti, kteří to dokázali, jsou předmětem všeobecné závisti. Taky té mojí.

Hon na bažanty raketami země-vzduch

Název téhle úvahy by mohl někomu znít příliš nadneseně a od života odtrženě. V takovém případě nabízím skromněji znějící titulek S kanónem na vrabce choditi. Klíčovými budou v této úvaze slova vhodnost a přiměřenost; nebo taky adekvátnost. A když už jsem začal bojovou terminologií, podotýkám, že mi jde o to upozornit, že by se v lidském jednání nemělo přestřelovat.

Rozumnost svého jednání prokazuje člověk také tím, že volí prostředky přiměřené cíli a účelu, kvůli kterým své jednání podniká. Že si nepočíná podobně jako ten pověstný Škrhola, který se na vosu obořil sukovicí – čímž dosáhl toho, že byl lidem za vola.

Jsou lidé, povahou maximalisté, usilující nic nezanedbat. Často jim uniká, že maximalistické řešení je spojeno s maximálními finančními nároky na jeho realizaci. Vláda rozhodující o koupi co nejvýkonnějších a tedy i nejdražších bojových stíhaček v situaci, kdy zemi hrozí finanční kolaps. Politici v téže situaci mudrující o nezbytnosti Senátu jako součásti parlamentu – přestože existují přesvědčivé důkazy o existenci zemí, které se bez této instituce obejdou, aniž by tím nějak jejich řízení strádalo. Dermatolog dožadující se vyšetření svého pacienta na počítačovém tomografu, aby byla co nejdokonaleji diagnostikována vyrážka objevivší se na špičce jeho nosu.

Tenhle hon na bažanty raketami mi připadá jako docela dobrá metafora v případě leckteré naší honby za grantovou podporou výzkumu. Jistě, nepochybně existují obory, ve kterých se zkoumání tajemných záhad a hledání pravdy neobejde bez nákladných přístrojů a drahých chemikálií, bez investic a úhrady dalších zdrojů. Jsou však také obory méně náročné, kde hlavním zdrojem poznání je nápad produkovaný nahým lidským mozkem (obloženým knihami a se zajištěným přístupem k internetu). I dnes, kdy kalkulačku má v kapse každý uličník a mnozí z nich mají přístup k počítači, se učí školáci nazpaměť malou násobilku, a také sčítání a odčítání. Rozumnost takového pedagogického počínání nikdo nezrušil – ti školáci si totiž musejí osvojit koncept čísla a početních úkonů a ve svých mozečcích je interiorizovat nejen jako rutiny algoritmů poskládaných z posloupností mačkání knoflíků na klávesnici bakelitového robota.

Zůstaneme-li v oblasti vědy samotné, ani tady, v době automatizace, robotizace a komputerizace nikdo nezrušil smysluplnost metod pozorování a měření využívajících lidské smysly. Oči k vidění a uši ke slyšení, prsty ke hmatání a dokonce i nos a jazyk k čichání a chutnání. Myslím, že i každý internista mající přístup k biochemickým a jiným laboratořím provozujícím neuvěřitelné diagnostické zázraky mi dá za pravdu.

Týká se to i výstupů výzkumu, týká se to i toho, čemu říkáme vědecká produkce. Je zcela samozřejmé, aby společnost do vědy investující požadovala, že věda vydá počet ze svého počínání. A stejně samozřejmé by mělo být, že povinnosti tuhle evidenci vést si je věda odpovědně vědoma.

Scientometrické statistiky stanoví dnes už vcelku standardizovaná pravidla, jimiž by věda měla prokazovat svůj přínos ke společenskému pokroku. Činí tak zejména tím, že dokládá vliv výsledků svého bádání na další bádání. V tomto smyslu je věda jakýmsi samoopylujícím organismem; hybatelem pro sebe samu. Jenomže tímhle by se neměla věda vyčerpávat – je také povinna ze svých kruhů a spirál svého autonomního rozvoje vystupovat a výsledky svého bádání odevzdávat veřejnosti. Říká se tomu aplikace a výstupy do praxe. Tyhle výstupy musí být svým cílovým subjektům srozumitelné. Musejí být formulovány v řeči, která umožní předkládané poznatky převzít a hlavně – uchopit je pro další využití. Někdy se tak děje i formou sborníků; ty dnes stávají dost často ve stínu anglicky psaných publikací určených výhradně publiku na peer úrovni. I tady je samozřejmě třeba odlišovat zrno od plev; s vaničkami by se však neměla vylévat životaschopná dítka.

Škatule, hejbejte se …!

Základem a neodmyslitelným atributem života je pohyb. Změna stávajícího, aktuálního stavu systému za stav jiný, o němž účastníci soudí, že lepší.

Můžeme rozlišovat pohyb fyzický, představovaný přemisťováním předmětů pevných jako jsou skříně, vlaky, automobily všech kubatur a také lidé. Takový pohyb je registrovatelný lidskými smysly i technickými přístroji. Je vidět, pokud se neprovádí v čase všeobecného zatemnění, sluchově se projevuje vrzáním revmatických kolen, skřípáním brzd a třeskem automobilů drcených při dopravní havárii. Registrovat lze i pohyb plynů a tekutin. Čichem rozpoznáváme pachy unikající z chemických továren a těl živočichů. V kuchyni bývá dobře patrný pohyb doprovázející transformaci hmoty ze stavu vánočního kapra do stavu rybího řízku s vlašským salátem. Chutí i hmatem jsme schopni rozpoznat postup mořského příboje nebo stoleté záplavy nezastavitelně se deroucí do nepromokavých bot.

Jiným druhem pohybu, na jehož existenci jsou lidé obzvlášť pyšní, je pohyb myšlenek. Pohyb probíhající uvnitř každého individuálního mozku, ale také mezi mozky navzájem. Mezi mozky tvořícími systém zajišťující (alespoň) jakés takés fungování našeho světa.

Registrovat existenci pohybu myšlenek je obtížné. Už proto, že ještě nikdo nepodal univerzálně použitelnou definici toho, co je myšlenka. Ne že by se o to nikdo nepokusil; naopak, těch pokusů bylo učiněno tolik, že už se úplně ztratil o nich přehled. Jenomže, jak mohou potvrdit páni psychologové, když je něčeho moc, pak je toho příliš – a moc se to neliší od stavu, kdy není nic.

V praktickém životě, ve kterém se hojně mluví, se to povídáním o myšlenkách a slibováním jejich předvedení jenom hemží – skutek však bývá dost chudičký. Dokonce i ve vědě a hlavně kolem vědy a výzkumu, kde si lidé nechávají za produkci myšlenek dokonce platit (a taky důchody za to berou), nebývá toho, co alespoň někdo je ochoten za myšlenky považovat, nijak moc.

A tak se stává, že se tu a tam najdou mezi vědátory jedinci, kteří oba uvedené druhy pohybu dovedně kombinují. Ten obtížně pozorovatelný a dokumentovatelný pohyb myšlenek a nápadů, intuici, nahrazují fyzickým pohybem věcí, na něž je snadné poukázati. Přestavují se stoly v laboratořích, ze dvou menších pracoven se udělá jedna větší a z velké posluchárny sedm minipracoven pro trpaslíky, přičemž v roli Sněhurky zaskočí v Řecku opálená sekretářka.

Někdy se dokonce budují celé rozsáhlé ústavy – a teprve po jejich dokončení se s překvapením zjišťuje, že knihovny i pracovny jsou sice kompletní, že dokonce internet funguje, ale že v proudu myšlenek není žádná velká tlačenice.

Za důkaz pohybu myšlenek se začíná vydávat pohyb věcí, které obvykle pohyb myšlenek doprovázejí. Nápady se na papír zapisují na stole – takže kdo sedí u stolu s tužkou v ruce, je ploditelem nápadů. Je to podobné tomu, kdy před sto lety ten, kdo chtěl být považován za básníka, si koupil a na hlavu nasadil černý širák a pod krk uvázal širokou tmavou pentli. Abych nezapomněl – o téhle zástupnosti věcí napsal před několika desítkami let pojednání vpravdě vědecké jistý profesor Parkinson.

K záměně myšlenkového pohybu za pohyb věcí s myšlením spojovaných přispívá také to, že někdy zapomínáme na směr pohybu. On totiž ne každý pohyb musí být nutně pohybem rozumným, totiž pokrokem. Pohybem je i fibrilace srdečních síní, jejímž možným následkem je smrt. Od pohybu bychom měli požadovat cílevědomost, směřování k žádoucímu rozumnému cíli.

Takže – bez pohybu to nejde. Mějme však na paměti, že i mezi hlasateli pohybu mohou být proroci falešní, obchodníci s deštěm, z rukávu tahající králíky, kteří zklamou i na té nejlepší smetaně. Taky ve světě vědy a výzkumu.

Jak se u nás dělíme

Pokusím se pojednat toto téma jako pohádku – a to přesto, že v pohádkách musí být šťastný konec, zlo tam dochází potrestání a dobro odměny. V podobě princezny se zlatou hvězdou nebo prince se zlatým srdcem anebo v podobě zlatého pokladu. To je konec přímo nejlepší, protože zlato je univerzální platidlo. V téhle pohádce je to bohužel dost podstatně jinak – dobro ostrouhá kolečka a zlo nebude potrestáno, ale naopak odměněno. Právě tím zlatem ze zmíněného pokladu.

Takže – bylo jednou jedno království, nijak velké ale ani úplně maličké. V jistém ohledu právě tak akorát. Lidé chodili do práce a z práce, večer se ukládali ke spánku a ráno vyspalí ze svých postelí vstávali. V soboru a v neděli vstávali později, aby si užili odpočívání. Jejich náladu přitom nijak nekazilo povídání škarohlídů, brblajících, že vlastně k odpočívání moc důvodů není, protože se lidi ve všední dny nijak moc nepředřou. Ale to víte, takoví se najdou všude a nejlepší je moc si jich nevšímat.

Vládcové v té zemi tak akorát byli lidé uznalí. Když člověk moc nezlobil a nevedl řeči, ve kterých by je pomlouval, nechali ho na pokoji. Na chleba dostal a někdy i na pomazánku. Taky pivo si mohl koupit docela lacino – i když bylo jeho pití spojeno s rizikem, že začnou pijícího napadat otázky, který by ho raději napadat neměly. Laskavost vládců šla tak daleko, že své poddané chránili dokonce před nebezpečími a riziky majícími svůj původ v nevlídné cizině. Ochrana zahrnovala nejen hrozbu infekčních i jiných nemocí oslabujících a hubících jejich těla, ale i hrozbu škodlivých myšlenek ohrožujících u občanů té země zdraví duševní. Hlavní formou té ochrany byl silné kůly a ostnaté dráty na hranicích, němečtí vlčáci a čeští soudci – a zejména laskavý dozor cenzury bdící nad tím, aby do země nepronikaly cizácké podvratné myšlenky.

Jenomže, to víte. Podobně jako v pohádce o Smolíčkovi-pacholíčkovi a zlatém jelenu, který mu v dávných zaostalých dobách nahrazoval mateřskou školu a vyměňoval upotřebené pampersky, i tady se stala lidem té země osudnou nadměrná zvědavost. Jako se podařilo jezinkám-bezinkám dva prstíčky do dveří strčit a trochu se ohřát a vůbec je nenapadlo odejít, i tihle naivní občané se jali naslouchat líbivým řečem, které vychvalovaly svobodu a demokracii jako chleba namazaný z obou stran. A svém vládcům začali odmlouvat a nadávat jim. Nebylo proto divu, že za tenhle nevděk je vládcové potrestali – nechali je na politických holičkách. Ať si sami nové vládce vyberou, když si myslí, že vládnout je jenom med lízat.

Jako první velkou úlohu si noví vládci předsevzali, že se všechno bohatství v zemi jsoucí (s výjimkou toho, co měl právě kdo na sobě) snese na jednu hromadu, která se pak rozdělí mezi všechny. Samozřejmě spravedlivě.

Žil právě v té zemi filozof Jaroslav Cimrman. Toho když se zeptali, co je to rozdělit spravedlivě, podrbal se na hlavě a pravil, že jediní dva spravedliví na světě jsou Náhoda a Smrt. Protože v případě dělení nemá Smrt žádnou kvalifikaci, navrhl, aby se o to, co kdo má dostat, losovalo.

Novým vládcům se rada filozofa Cimrmana nelíbila. Prý to není dost důstojné. A že taky není v zemi dost osudí na takovou loterii a vůbec. Byli proti. A jako alternativní spravedlivé dělení nechali odhlasovat zákon, aby si každý sám řekl, co by chtěl. Na všechno, co bylo k rozdělení, se přišpendlily cedulky udávající cenu toho, nač se přišpendlilo. Ta cena byla napsána černě na bílém. Pro sebe samotné si ti noví vládci do závorek připsali jiné ceny. Ty skutečné – které se oněm cenám v černém na bílém podobaly pramálo. Inkoustem pro obyčejné lidi neviditelným a čitelné jenom se speciálními brýlemi, které si mohli nakoupit jenom lidé oprávnění nahlížet do jistých spisů. Do spisů, ve kterých bylo uvedeno, co stojí zač: co stojí za to a co stojí za starou bačkoru. Říkalo se tomu kupónová privatizace.

A tak ta pohádka vysvětluje, proč je dnes v oné zemi tolik starých bačkor.

Mikuláši v parlamentu

Mikuláš a děda Mráz jsou jedinci (případně kolektivy jedinců) angažovaní jednorázově. Typičtí sezónní pracovníci začátkem prosince opouštějící Úřady práce, ve kterých zřejmě tráví zbylých jedenáct měsíců každého roku – aby se nahrnuli do ulic, vybaveni nůšemi, holemi obalenými staniolem, anděly, čerty a dobrými úmysly. Při své komunikaci s lidmi se téměř výhradně obracejí na děti školou povinné a rodiče povinné placením v budoucnu nastalých výloh.

Mikuláši patří k lidem uniformovaným, podobně jako vojáci prezenční i absenční služby, hasiči, zdravotní sestry a pionýři (známí už jenom ze starých čítanek). Jejich barvami jsou červená a bílá, jiné mutace známy nejsou. Střih jejich uniforem typu říza nepodléhá módě ani zubu času. Ostatně, v pozdním podzimu se košile sahající těsně nad zem hodí, protože pod ni nefouká. Hlava je kryta vysokou čepicí typu mitra, brada plnovousem typu Karel Marx, případně Saddam Hussein po šesti měsících v podzemí. Dlouhým natolik, aby umožňoval vlání v podzimním větru.

Mikuláš však není jenom konkrétní figura. Je zároveň symbolem jisté humanitární činnosti, která bývá označována pojmem nadělování. Nadělování samozřejmě k roli Mikuláše neodmyslitelně patří. Jenomže i jiní nadělují – a také nadělování předstírají. To poslední spočívá v tom, že přidělují a rozdělují z moci jim svěřené, přitom se tváříce, jako by nadělovali ze svého.

Občas, když mne ze spánku probudí dotírající blechy, případně špatné svědomí, vyhrabu se zpod peřiny a zapnu televizi. Protože erotické filmy domácího ani zahraničního původu mi nemohou nabídnout nic, co bych ve svém věku mohl plnohodnotně využít, přepínám na televizní kanál poměrně často nabízející sledování činnosti lidí řídících tuto zemi. Činnosti provozované při zasedání českého parlamentu.

Stejně jako snad každého občana této nebohaté země mne nenechává chladným jednání, ve kterém jde o peníze. Vlastně na to mám plné právo – jde i o moje peníze, protože i já platím daně. Platím je sice nerad, ale i tisícovka zaplacená s nechutí a nadáváním pořád platí tisíc korun.

Blíží se konec českého fiskálního roku a na stole leží státní rozpočet. Je docela zábavné sledovat, jak rozhořčeně obviňují opoziční poslanci vládu z plýtvání, mrhání prostředky odejmutými občanům formou daní a vedení země do ekonomické katastrofy a státního bankrotu argentinského typu. Přitom já, i při své chátrající paměti, jsem schopen se rozpomenout, že titíž kritikové, provozující své partajní tanečky na parlamentním parketu už několikátou sezónu, se chovali úplně stejně jako ti, kteří jsou dnes předmětem jejich kritiky. Světe div se.

Ze všeho nejvíce mne však zaujal způsob, jakým páni a paní poslanci svá vystoupení v záležitostech rozpočtu prezentují. Vystupují a tváří se, jako by ze svého dávali – na dálnice, školy, nemocnice, státní dráhy. Jako by ze svých vlastních kapes dětem nadělovali rodinné i jiné přídavky. Důchody starým lidem, nijak přitom nenadlepšujíce blízkým ani vzdáleným příbuzným. Vlastníma rukama jako by stavěli přehrady a elektrárny, včetně těch jaderných. A ze svého platili nákupy nadzvukových stíhaček. Právě přitom mne to napadá. I tihle lidé, posedávající v parlamentních židlích, jsou Mikuláši. Rozhodně jimi jsou ve svých vlastních očích. Dokážu si představit, o kolik se jim zvedá krevní tlak systolický i diastolický ve chvíli, kdy schvalují miliardy na důchody stařečků a stařenek, kteří je vlastně ani moc nedokážou využít – jsou přece už tak staří. Oč lépe a radostněji by je využili oni sami – na svých výletech do Bruselu či do Paříže nebo ještě dál, do exotické ciziny, v níž tyhle staré lidí zastupují. Nevím, získá-li můj návrh dost podpory; myslím, že by nebylo od věci, kdyby poslanci při zasedáních používali uniformu Mikuláše. Ani by se jim přitom nemuselo říkat svatí.

Nakouknout do kuchyně, v níž vaří čas

V novinách, do kterých píšu fejeton, se nedávno objevil celostránkový článek pojednávající o věštění budoucnosti. Popisoval se v něm provoz jedné olomoucké věštecké živnosti, i s obrázkem věštkyně. Jako matematický statistik jsem povinen být profesionálně vůči takovým činnostem kritický a vůči spolehlivosti předpovědí skeptický; v tom by mi neměla zabránit ani skutečnost, že věštící dáma se jevila být jako osoba pohledná a vzhledu spíše lákavého nežli odpudivého. Věštectví je činnost s prastarou tradicí v kontextu lidské kultury a civilizace. Když vynechám jisté prehistorické indicie svědčící o snaze už pralidí nahlédnout pod závoj budoucnosti, za patronku věštkyň a věštění můžeme považovat dámu známou jako Pýthie, která měla svou věšteckou třínožku umístěnu v řeckých Delfách a jejíž klienti za ní docházeli z daleka široka. Dnes se soudí, že v její hře hrály jistou úlohu drogy, případně výpary z podzemního horkého zřídla, které ji uváděly do stavu omámení a transu. Traduje se příhoda, podle níž věštila lýdskému králi, dožadujícímu se předpovědi výsledku války, kterou zamýšlel vypovědět svému perskému sousedovi, výrokem – Překročíš-li řeku Halys, velikou říši zničíš …”. Řeka Halys měla být přitom řekou hraniční a její překročení se rovnalo vypovězení války. Lýdský panovník řeku Halys překročil a velikou říši skutečně zničil. Předpověď byla naprosto přesná – s tím, že tu válku prohrál a zničenou říší byla ta jeho vlastní. Podobné výroky, formulované tak, aby nemohly být viněny z chyby, třebaže byly natolik neurčité, že vlastně nezaručovaly vůbec nic, nesou od té doby název výroky pýthické. Podle mého statistického přesvědčení tvoří podstatu věštění budoucnosti i dnes.

Věštkyně, o níž byl citovaný článek napsán, tvrdí, že “…z mé zkušenosti vyplývá, že pravděpodobnost věšteb se pohybuje okolo devadesáti pěti procent.” Pominu-li neobratnost stylizace (nejde o pravděpodobnost věšteb, ale o pravděpodobnost či spíše relativní četnost pravdivosti věšteb), moc rád bych věděl, jak paní vědma k onomu číselnému údaji dospěla. Zásadní problém je v tom, co je to pravdivá věštba. O pravdivosti, případně nepravdivosti takové předpovědi lze seriozně rozhodnout jenom v případě, že byl předpovídaný fakt vymezen ostře a jednoznačně. A právě tenhle požadavek skoro nikdy věštby, jak jsou prováděny, nesplňují. Prostě, bývají více či méně pýthické.

Induktivní (matematická) statistika zná metody, jak účinnost (pravdivost) předpovědí ověřovat. Předpokladem možnosti takového ověření, takové verifikace, je opakovatelnost situací, v nichž se předpovídání koná. Právě takovému opakování se věštkyně vyhýbají jako onen proslulý čert kříži. Zdůrazňují jedinečnost každého svého osvícení ve chvíli prorokování. V každé anglosaské příručce matematické statistiky se uvádí metaforický, modelový experiment, ve kterém je podrobováno prověrce tvrzení dámy, chlubící se tím, že dokáže chutí rozpoznat, byl-li jí předložený šálek čaje připraven technologií ČM (napřed čajová esence a pak mléko) nebo technologií MČ (napřed mléko a teprve poté čajová esence). Jak je zřejmé, pokus nebyl prováděn v prostředí popíjení řídké, slabě obarvené vodičky, jaká je za čaj považována v Čechách a na Moravě, ale v prostředí britském, kde čaj je schopen poskytnout požitek i prokřehlému otrlému námořníku.

Požadavku opakovatelnosti se v experimentu vyhoví tím, že se oné dámě podá ne jeden, ale několik šálků čaje připravených prvním i druhým způsobem, v náhodném pořadí. O této skutečnosti je dáma, jejíž případná mimořádná schopnost je testována, informována předem. Statistik uvažuje takto: “Kdyby dáma žádnou mimořádnou schopnost neměla, měla by správně klasifikovat zhruba polovinu z předložených šálků. Dá se přitom vypočítat, které z možných výsledků jsou už tak nepravděpodobné, že je můžeme považovat za prakticky nemožné. A jenom tehdy, stane-li se něco takhle nemožného, dáme dámě za pravdu. Je-li výsledek pokusu ve shodě se statistikovým výpočtem, rozvážeme s dámou společenské styky z důvodu její pochybné důvěryhodnosti.

Kruh se uzavřel

Jedním ze zdrojů pobavení statistika je mudrování politologů, právníků, sociologů a jiných suverénních odborníků o nezávislosti, o nezávislých soudech, nezávislých parlamentních komisích a podobných institutech. Bez toho, že by se uvádělo, o nezávislosti na čem se jedná – o nezávislosti na kádrové minulosti, na výši úplatků, na hustotě korupčního prostředí a pádnosti ruky paní tchýně.

Svou úvahu omezím na problém nezávislosti v akademickém prostředí, v akademickém životě, v akademickém hodnocení a rozhodování.

Dost běžně se stává, že za mnou přicházejí kolegové lékaři s požadavkem, abych jim pomohl objasnit význam nějakého speciálního termínu nebo postupu, o kterém referuje jejich odborný časopis nebo kterého se dožaduje recenzent článku lékařem zaslaného k otištění do zahraniční redakce. Není na tom nic divného, dnes se matematické a zejména statistické metody zmiňují v lékařském literárním prostředí poměrně často – a nikdo z nás nemůže umět všechno.

Kolega, který přišel tentokrát, držel v roce jenom exemplář diplomové práce jedné ze studentek bakalářského nebo magisterského studia ošetřovatelství; tyto dívky, na rozdíl od jejich kolegů mediků a mediček, mají povinnost diplomové práce sepisovat.

Usadili jsme se a on položil ukazovák své pravice na jedno místo jisté stránky, už předem opatřené jakýmsi záhadným klikyhákem. Autorka spisu se tam zmiňovala o použití jisté dost speciální metody, poměrně sofistikované, v současnosti však v určitých oblastech medicíny při hodnocení úspěšnosti terapie hojně využívané.

Přečetl jsem pár řádek, ujistil konzultujícího kolegu o tom, že ona metoda byla použita zcela košer způsobem a poté, co jsme prohodili pár nezbytných zdvořilostí o pěkném počasí a mizerném vládnutí v Čechách a na Moravě, se přátelsky rozloučili.

A pak mi to začalo docházet.

Bylo to před několika málo měsíci. Studentka, autorka oné diplomové práce, přišla tehdy za mnou, abych jí poradil vhodnou metodu analýzy dat v úloze, kterou podle zadání práce řešila. A já jí doporučil právě tuhle metodu.

Takže, když jsem o tom teď přemýšlel, život obepsal jeden ze svých pověstných kruhů. Právě jsem zhodnotil oprávněnost sebe sama, oprávněnost svého vlastního před pár měsíci učiněného rozhodnutí.

Kde je nezávislost?

Abych se vyhnul zásahu mravnostní cenzury, nenapíšu, co bych v této situaci vyslovil, kdybychom si o této situaci jenom povídali. Vyslovil pěkně s rozmachem nebo dokonce s rozběhem. Na plnou hubu. O tom, kde je právě teď nezávislost. Bylo by přece absurdní, abych sám sebe neschválil a nepochválil.

Když tak o tom přemýšlím, mám pocit, že v podobných situacích se neocitáme jenom výjimečně. Naše aktuální jednání, naše aktuální chování je provázané s tím, jak jsme jednali a jak jsme se chovali v minulosti. Nemůžeme popřít sami sebe – třebaže bychom docela rádi kus své minulosti škrtli, vygumovali nebo dokonce spálili v peci.

Takové sebeupalování je sice možné, zpravidla však je pouze výjimečně provozujeme. Daleko častěji v případě takové potřeby spoléháme na mechanismus zapomínání doprovázející plynutí času.

Člověk nemusí být zrovna statistik, aby si v případě podobného historického připomenutí uvědomil, jak problematická je naše představa o samozřejmosti nezávislého jednání lidského jedince. Samozřejmé naopak je, že prakticky ve všem, co konáme, je naše jednání závislé – někdy až deterministicky. Jednáme s ohledem na jiné, ale zejména s ohledem na sebe samotné.

Některé literární teorií opomíjené, českými autory však ve všech dobách hojně využívané literární žánry :

 

Anonymní dopis

Anonymní dopis nese znaky dopisu, nelze však při jeho psaní zanedbávat skutečnost, že se jedná o záležitost s výrazně účelovým podtextem. Rozhodně nemůže být za kvalifikovaného autora anonymního dopisu považován pisatel, který ví o zásadách anonymního psaní jenom to, že se na jeho konci nemá podepsat. Tedy - vlastním jménem a hlavně příjmením, případně s adresou odesilatele. Takové psaní anonymních dopisů by svědčilo - neváhám to říci naplno - o jeho negramotnosti. Už řadu let proto píši na odpovědná místa (samozřejmě anonymně), aby bylo psaní anonymních dopisů zařazeno do programu vyučování v jazyce mateřském. Od třetí třídy základní školy, s možností z anonymního psaní maturovat. Každý dobrý Čech musí uznat, že schopnost napsat kvalifikovaně a na solidní úrovni anonymní dopis je pro občana nesrovnatelně důležitější než psaní nějakých bezvýznamných a pro praktický veřejný život nepoužitelných slohových cvičení typu Úvod, stať a závěr.

Rozhodně odmítám nedomyšlený názor, že psaní anonymních dopisů v dnešní moderní době e-mailů a esemesek ztrácí na svém někdejším významu. A že výchova mládeže ke kultivovanému anonymnímu psaní je proto anachronismem. Rozhodně takový názor odmítám!

Pořád ještě totiž platí ono klasické Litera scripta manet. Telefonát se zapomene, esemeska se smaže. Anonymní dopis však zůstává na očích a kdyby i dočasně z očí sešel, nesejde z mysli. Určitě z mysli nesejde anonymní dopis dobře napsaný, který zůstává malým literárním dílem. Dílem, které lze v důvěrné chvíli nenápadně ukázat, komu je třeba a komu je vhodné.

Obraťme však svou pozornost konečně k samotné podstatě psaní anonymního dopisu. K zásadám jeho psaní, k záležitostem stylu a ušlechtilého slohu.

Pokud jde o mne, neopomíjím nikdy zdůraznit potřebu věcnosti. Vážení pisatelé a ti, kteří se k napsání svého prvního anonymního dopisu teprve připravujete, především mějte na paměti, že se nehodí začínat takový dopis nadávkou. Oslovení Ty paroháči nebo dokonce Ty troubo pitomá nesvědčí o dobrém vychování pisatele. Dokonce ani v tom případě ne, kdy délka paroží adresáta je v hospodách daného regionu systematicky diskutována nebo kdy jsou výpadky jeho inteligence srovnatelné s výší daňových úniků na ministerstvu financí. Neutrální oslovení Milý příteli navíc snižuje pravděpodobnost, že adresát pracně stylizovaný dopis předčasně odhodí.

Zásady věcnosti se pisatel anonymního dopisu přidržuje i v dalším textu. Objektivně vyhlížející text prostý všeho výsměchu navozuje mezi adresátem a pisatelem anonymního dopisu vztah vzájemné důvěry a pobytu na jedné lodi. V adresátovi pak navíc upevňuje pocit úctyhodnosti anonymního dopisu jako literárního útvaru vůbec.

Jako příklad věcně napsaného anonymního textu dovoluji si uvést malou ukázku. Místo urážlivého Ty starej troubo, hádej, kde se teď ta Tvá rajda peleší a s kým použije kulturně vyspělý anonymní pisatel formulace věcné a stylisticky mnohem vhodnější Milý příteli, souřadnice zeměpisné šířky i délky polohy Vaší ctěné paní choti budou dnes ve čtyři odpoledne shodné s polohou nejenom zeměpisnou pana Vítězslava Obšourného, třída Svobody 18, 3. patro; pozor, výtah nefunguje. Takhle píše svůj anonymní dopis kulturně vyspělý český občan, který svůj vstup do Evropy bere s plnou vážností tohoto jevu. Žádné nadávky, žádný výsměch. Už proto, že v podobné situaci, kdy nám přítel anonymně sdělí něco podobného, se může ocitnout kdokoliv z nás. A za takový anonymní dopis pak bude vděčen nejen pisateli českému, ale i slovenskému. Prostě evropskému. I tady platí ono historicky osvědčené Z národů ať jsme různých, jedno přání vždy v nás bude žít ... Samozřejmě přání psát a dostávat hodnotné anonymní dopisy.

Je to plně pochopitelné, protože s naším vstupem do sjednocující se Evropy i sex se stává záležitostí stále víc internacionální. Když se mohou tak úspěšně sjednocovat české a jiné slovanské slečny na příhraničních silnicích i v ulicích našich metropolí, nemělo by zaostávat ani písemnictví o stavu mezinárodních či tuzemských pohlavních styků informující. Informace je dnes, jak každý ví, klíčovým slovem jednadvacátého století. A hlavní je informace pohlavní.

Myslím, že naše česká tradice anonymního písemnictví se nemá za co stydět. Možná jsme příliš nevynikli v oboru dramatickém, v žánru románu či povídek, v aforistice nebo poezii. Možná to doženeme v anonymistice (tento název nezištně naší literární teorii nabízím). A jednou se budeme procházet ulicemi evropských velkoměst jako lidé, o nichž se nebude říkat Co Čech, to muzikant, ale Co Čech, to pisatel anonymních dopisů. Dopisů věcných, střízlivě o stavu věci a poměrech (samozřejmě těch zakázaných) informujících. Možná právě díky této naší české specializaci nás Evropa do své náruče přátelsky přijme a pro svůj rozvoj evropské anonymistiky využije.

Ještě než svou úvahu na naše téma definitivně ukončím, musím vás, drazí přátelé, před jedním sociálním jevem varovat. Před jevem morálního liberalismu, který hlásá, že každý si může žít jak chce. Kdyby se takový názor prosadil, kvetoucí odvětví anonymního písemnictví by rázem bylo zničeno. K čemu by bylo anonymně upozorňovat paroháče na nové přírůstky v jeho paroží, kdyby bylo paroží považováno za společensky zcela únosné a lidem tolerované? Od liberalismu by pak byl pouhý krok k indiferenci, ke lhostejnosti, ke všeobecné mravní zkáze. Je proto třeba chápat anonymní psaní nejen jako záležitost literární historie, ale i jako kategorii morální. Bez anonymního psaní nebylo by morálky, stejně jako bez vysoké a náročné morálky nemohlo by prosperovat a vzkvétat anonymní psaní. Jedná se bezpochyby o dvě strany téže mince. Z dobrého českého kovu ražené.

 

Politické udání

Na první pohled by se mohlo zdát, že toto téma bylo už vyčerpáno předcházející úvahou o anonymním psaní. Hlubší zamyšlení však ukáže, že tomu tak ani zdaleka není.

Politické udání ne vždycky zůstává bez podpisu. Je to pochopitelné; cožpak se bez podpisu svého politického udání může obejít občan, který svým udáváním živí někdy i dost početnou rodinu? A rodina je přece základ státu! To uznáváme všichni.

V dějinách lidské civilizace (a jiná než lidská civilizace ani být nemůže) bylo nepočítaně států, pro něž bylo politické udavačství sloupem, pilířem, už v dobách, kdy udávat se ještě muselo primitivně, ústně, z huby do ucha a z ruky do ruky. To až později, se vznikem písma a zejména vynálezem papíru jako nosného média, mohlo dojít k bouřlivému rozvoji udavačství a politického udávání. Stačí představit si, v jak obtížné situaci byl politický informátor v době kamenné, kdy pro svou obživu musel v kameni tesat a k rukám vládců přemisťovat metrákové udavačské desky. Vynález papíru jistě byl pro občany této kvalifikace pravým požehnáním. Stačilo napsané udání vstrčit do kapsy a ve vhodnou chvíli nenápadně vsunout do ruky papírek - a rodina měla na večeři.

Je ostudou literární historie, že se doposud nedokázala odborně vypořádat s otázkou významu politického udávání pro růst vzdělanosti národů a zejména jejich gramotnosti. Lze si představit, že mnoho lidí by se nikdy do stavu gramotnosti vůbec nepropracovalo, nebýt motivace, kterou pro ně představovala možnost politického udávání. Kvalifikovaného, literárně úhledným způsobem podávaného.

Jak říká samotný název, politické udání, ať už anonymní nebo za účelem obživy podepsané, je literární útvar tématicky vymezený. Píšící občan v něm upozorňuje instituci či úředníky odpovědné za hladký chod státu jako kybernetického systému, že to či ono v tomto systému skřípe a drhne anebo by skřípat či drhnout mohlo. Prevence jevu je neméně důležitá než jev samotný. Je jistě lepší preventivně pár desítek lidí zavřít než později muset nechat stovky lidí pověsit. Vznikají tak nežádoucí ztráty v oblasti pracovních sil.

Třebaže i v politickém udání mohou hrát sexuální motivy významnou roli (všichni známe zásadu Cherchez la femme), nebývá to role vedoucí. Vedoucí roli má v politických udáních strana - ať je to strana jakákoliv. Historie posledních let nás poučila, že udávání neztrácí smysl ani tehdy, když smysl ztratila strana řídící se jediným vědeckým světovým názorem. Na poučení není nikdy pozdě.

Jestliže jsme v diskusi o anonymním písemnictví kladli důraz na věcnost, v politickém udavačství musíme tento důraz klást dvojnásobně. Politické udání musí být totiž schopno obstát nejen před zraky žárlivého manžela, ale i před objektivním rozborem vyšetřovatele či soudce, jejichž logika a morálka prošla zocelujícím procesem několika zcela rozdílných politických režimů, od fašismu přes komunistickou diktaturu až k reálné demokracii.

A nadávky jsou v politickém udání už zcela nepřijatelné.

Myslím, že bez nadsázky můžeme říci, že i literární díla z oblasti politického udavačství se neobejdou bez vysokých nároků na obsahovou i stylistickou stránku tohoto druhu projevů lidského ducha. A jako dobří Češi bychom měli v sobě nacházet dostatek ctižádosti a snahy obstát tváří v tvář naší bohaté tradici.

 

Korespondence sňatkového podvodníka (nice)

Nebudeme si nic namlouvat a já nebudu před vámi nic tajit. Sňatkové podvodnictví se nachází v důsledku alternativních forem soužití lidského páru v hluboké krizi. Když nemají lidé chuť vdávat se a ženit, musí si nechat zajít chuť i sňatkoví podvodníci a sňatkové podvodnice. Nemají totiž dát co do huby.

Ani v dobách krizí nepatří se házet flinty do žita. Jednak se tím žito uválí a pak se špatně seče, a jednak se takové zrezivělé flinty musejí prodávat bojechtivým rozvojovým zemím se slevou. A jim se zase hůř a méně kvalifikovaně bojuje.

V dobách krizí nepatří se ztrácet životní optimismus. Všechno špatné může se jednou obrátit v něco dobrého. A onoho mezidobí mezi přítomným špatným a v budoucnu předpokládaným dobrým se patří využít ke vzdělávání, k samostudiu, ke zvyšování odborné kvalifikace. Kvantitu je třeba nahrazovat kvalitou.

Moderní doba soudí, že nejslibněji se rozvíjí věda na pomezí různých vědních disciplin. Tento princip není bez šancí ani v oblasti sňatkového podvodnictví - jak se pokusíme ukázat.

Klíčovým heslem se zdá být politika a programy politických stran. Není důležité, ke které straně svou pozornost obrátíme. U všech stran to vyjde nastejno.

Sňatkový podvodník (nice) si nemusejí, podobně jako sekretariáty a vedoucí činitelé ústředních výborů politických stran, lámat hlavu otázkou, co se stane, až to praskne. Až na ně praskne a na ně se provalí, že své sliby nedokáží splnit. Sňatkový podvodník (nice) už bývají v takové chvíli za horama anebo před soudem. Za ně v tom druhém případě mluví advokát, jehož honorář závisí na tom, zdali se obžalovaný dostane co nejdříve ke svým penězům. Tohle je ta nejlepší motivace, honorář má pro advokáta vyšší přitažlivost než slunce s měsícem dohromady.

Sliby politických stran nikdo rozumný nezkoumá. Rozumný občan ví, že slibovat nesplnitelné patří k partajnímu řemeslu stejně jako patří dolívání vody do vína k práci hospodského. Hospodský, když mu na to přijdou, se odvolává na zázrak při svatbě v Káni Galilejské a jeho aplikaci v českých podmínkách, politik se odvolává na změnu politického klimatu, které mu znemožnilo jeho dobré a ještě lepší úmysly naplnit. Za všechno můžou ti druzí.

Než vraťme se o krok zpátky.

Ke zvyšování sňatkově podvodnické kvalifikace patří vylepšování a zvyšování účinnosti inzerátů, na něž se řidnoucí řady sňatkuchtivých jedinců lapají. Inzerovat nabízené zboží je třeba obratně, jeho vady kamuflovat a přednosti (jsou-li jaké) zdůrazňovat. Většina reklamních triků obchodních společností dodávajících na objednávku je přitom použitelná, včetně toho o vrácení peněz do třiceti dnů.

Sňatkový podvodník (nice) musí jít s dobou. Lidská pitomost je jistě nevykořenitelná, to je pravda. Konzument, na kterého se sňatkový specialista se svou nabídkou obrací, však není srovnatelný s jeho předchůdcem před sto lety. Především je nedůvěřivý - a každá nerozvážně napsaná poznámka může v něm vyvolat podezření, že nejde o nic než jenom o peníze. Samozřejmě, že o ně jde - ale právě tuto myšlenku je třeba v mysli potenciálního klienta potlačit.

Zlaté doby, kdy na jeho klienty mohla zapůsobit poezie, jsou ty tam. Očekávat, že nějaké veršíky by mohly životní rozhodování cynického člověka doby současné nějak ovlivnit, je profesní chybou, prakticky nenapravitelnou. Na nějakou poezii dnes nevěří ani jedinci se sníženými duševními parametry, ani gymnaziální profesoři jazyka českého či univerzitní bohemisté, kteří se hlásáním významu poezie živí. Tyto disciplíny jsou mrtvé stejně bezpečně jako středověká latina a stará řečtina anebo politik, kterému zakázali televizní obrazovku.

K návnadám, na háček sňatkové udičky doposud navléknutelným patří poukazování na osamělost ve stáří, lásku ke zvířatům, případně vegetariánství v mezích zákona. Někdy i znalost cizích jazyků jako jsou albánština, estonština a ugrofinština. Totiž jazyků, které nikdo rozumný neovládá, takže vás z nich nemůže vyzkoušet.

Korespondence sňatkového podvodníka (nice) by měla důsledně vyhledávat témata povahy spíše abstraktní, všeobecná až nic neříkající. Bezpečnými nivami diskusí jsou obory humanitní, kde lze říci cokoli a v téže chvíli cokoli odvolat, aniž by si mluvčí sebeméně odporoval. Debaty o mostních konstrukcích a diferenciálních rovnicích jsou nepřípustné, protože ignorantství je snadno odhalitelné.

Nicméně i tak je to těžké, přátelé, opravdu velice těžké.

 

Žádost o grantovou podporu

Ve středověku jakož i raném novověku existovala tradice bakalářského žebrání, v začátcích veřejného školství si kantor přilepšoval k hubenému živobytí koledami, příležitostným vinšováním, obcházením rodičů více i méně úspěšných žáčků, vrzáním na housle o posvíceních a svatbách a nacvičováním oslavných zpěvů ku příležitostem příjezdu paní kněžny či vizitace pana děkana. Prostě, žebrota a vzdělávání - to šlo vždycky ruku v ruce, a společnost tím dávala učitelům zřetelně najevo, jak si jejich odborné práce hluboce váží a zejména vysoce cení. Ještě doba moderní, která už připustila účast žen ve výchovně-vzdělávacím procesu, vyžadovala od nich celibát, čímž dávala školská správa najevo, že jejich postavení ve společnosti hodnotí stejně vysoko jako postavení katolických kněží v roli katechetů.

Doba ještě modernější než moderní, to jest doba postmoderní, moudře a prozíravě usoudila, že tuhle v dlouholeté historické tradici osvědčenou metodu školského žebrání je třeba zachovat. Po jisté modernizaci, samozřejmě. S tím, že žebrání je třeba soustředit na vysokém učení, na univerzitách - a současně je rozšířit i na oblast výzkumu, bádání a vědy. Protože i dnes je nutno pěstovat v řadách učenců ducha skromnosti, který by mohl utrpět, kdyby management tuto společenskou oblast řídící nerozvážně připustil, aby si učenci myslili, že když svými mozky dokáží vymyslet něco, co tady doposud nebylo, jsou něco víc než ti, které nikdy nic nenapadlo.

To by to dopadlo, kdyby se začalo platit za napadání místo osvědčeného principu placení za židli, za postavení (či vlastně na té židli posezení) a hlavně za to, jaký ouřad kdo v systému školství a vědy zastává!

Postmoderní způsob žebrání nevyžaduje od badatelů organizování kasací pod okny ministryně školství, ředitele vědeckého úřadu nebo jeho sekretariátní milenky. I žebrání musí jít s dobou. A toto putování s dobou má podobu písemných podání, organizovaných podle přísně regulovaných úředních pravidel a zásad, které se nazývají grantové přihlášky, žádosti o grantovou podporu projektu a podobně.

Žebrání doby postmoderní se tak stává hrou, do níž razantně vstupuje Náhoda a její společnice Pravděpodobnost. A hra, jak známo, by nebyla sama sebou, kdyby vyhrával každý. Každý, kdo se jí zúčastní.

Mýlil by se však ten, kdo by si myslil, že úředníci, kteří o přidělení žádané podpory z žebracích fondů v konečné instanci rozhodují, náhodu nějak zvlášť milují. Právě naopak! Svůj negativní vztah k ní dávají zřetelně najevo tím, že od žebrajících učenců důrazně žádají, aby ve svých žádostech uváděli záruky, jež by zaručovaly úspěšné vyřešení předkládaného projektu. Tím se zásadně distancují od názoru některých lehkovážných badatelů, kteří nezodpovědně poukazují na to, že ani Albert Einstein v době předcházející době postmoderní předem nevěděl, kam ho jeho rovnice zavedou. Zdali ho zavedou na hlavní třídu fyzikálního a filozofického myšlení nebo do slepé uličky, kde si za nocí obzvláště temných může badatel taky narazit nos, případně rozbít hubu. Podobné názory jsou dnes právem odmítány. Vědecký výzkum bez úřední regulace je potenciální anarchie.

Uvědomělý (to jest uvedených skutečností si vědomý) badatel doby postmoderní se proto řídí při podávání svých žebracích žádostí jistými zásadami, dnes už osvědčenými.

Mezi ně patří zejména zásada, podle níž hledání pravdy je sice záležitost ušlechtilá, k cíli však vede především schopnost badatele vyhledat vhodné známosti a zjistit, co by ti, kteří budou z moci úřední jeho žádost posuzovat, v žádosti rádi viděli. Žadatel badatel, který zaskočí posuzovatele svého projektu něčím nečekaným nebo dokonce - nedej bůh - něčím pro posuzovatele nesrozumitelným, se moc nedožebrá. K jeho žádosti nebude přihlédnuto a jako odstrašující příklad bude odmítnuta.

Prostě je třeba plout s proudem a přidržovat se zlaté střední cesty. Experimentování v oblasti zásad grantového žebrání je třeba přenechat důchodcům, které už nikdo nebere vážně a kteří se cítí ve svých projevech svobodní, protože Úřad důchodového zabezpečení jim jejich pár korun vyplatí bez ohledu na to, co kde vybreptají nebo napíšou.

O tom, že žadatel badatel musí svého potenciálního grantodárce ujistit, že ve smluvně dohodnutém termínu slíbené vynalezne případně objeví se stoprocentní spolehlivostí, jsme už mluvili. Ze žádosti o grantovou podporu musí vyzařovat jásavý optimismus a směřování ke světlým zítřkům. V tom máme u nás velikou zkušenost z dob nedávno minulých.

Žádost o rozvod

Literární útvar výše zmíněného typu nabyl v posledních letech mimořádné důležitosti s ohledem na skutečnost, že se rozvádí kdekdo. Racionalizace dosahuje v naší společnosti úrovně opravdu vysoké; je proto sociologicky naprosto pochopitelné, že úspěšný muž středního, případně vyššího středního věku, který dosáhl záviděníhodného společenského postavení, poté, co nechal rekonstruovat rodinnou vilu a zakoupil si zahraniční automobil za milion korun českých, spočine kritickým pohledem na své stárnoucí ženě, aby konstatoval stupeň jejího opotřebení a vyvodil příslušné manažerské důsledky.

K novému autu a renovované vile stárnoucí manželka prostě neladí. Pro dosažení souladu je proto třeba něco udělat - a výměna manželky se zase tak moc neliší od výměny umakartové sektorové kuchyňské linky za moderní kuchyň podle italského designu posledních let. Každá výměna - ať jde o auto nebo manželku, ovšem něco stojí. V prvním případě se platí systémem šek nebo cash, ve druhém případě je třeba peníze nechat propasírovat přes advokáta. Je to podobné jako když ten, kdo rád brambory, nechává si tyto propasírovat do formy uzeného přes prase.

Umění napsat žádost o rozvod je pro muže roztouženého vyhlídkou na novou ženu a znechuceného vyhlídkou na starou ženu domácím úkolem z českého jazyka, při jehož klasifikaci by neměl soud uvažovat o známce horší než chvalitebné. Proto je nezbytné přidržet se při onom domácím psaní jistých zásad; advokát přitom samozřejmě smí napovídat.

V dotyčném literárním díle nesmí být zapuzovaná žena prvoplánově líčena jako osoba vadného charakteru. Použitelným stylistickým obratem je formulace typu Ano, ale ... Odpůrkyně je sice matkou mých tří dětí, ale nečte pravidelně denní tisk. Vychovala je svědomitě a odhodlaně, při politických debatách v televizi však pravidelně usíná a soustavně si plete ODS a KGB. A tak podobně.

Obraz kreslený v žádosti o rozvod musí mít svou dynamiku, musí zdůrazňovat, co je progresivní s ohledem na budoucnost a naopak stagnující na pozadí minulosti, kterou naše doba tak odhodlaně překonává. V zájmu té budoucnosti. Přitom nesmí, pochopitelně, do onoho obrazu proniknout dojem, že v popředí stojí pozadí dámy, kterou by měl proces rozvodu instalovat do role renovované manželky.

A nikde by nemělo být patrno, že navrhovatel hodlá šetřit na odstupném, zejména v tom případě ne, že hodlá.

Pisatel žádosti o rozvod může s pocitem morálního oprávnění tu a tam nenápadně ocitovat tezi, že rodina je základ státu - a to především rodina funkční. Nefunkčnost čehokoli může být přitom označena jako nežádoucí. Nenápadně je možno velkoryse se zmínit i o tom, že při stávající o pět let delší životnosti (tj. středním, očekávaném věku dožití) žen oproti životnosti mužů je rozvod manželství jevem pozitivním i z hlediska demografického, protože po očekávaném časném odúmrtí manžela má jeho mnohem mladší manželka dobrou šanci znovu se provdat, zejména když bude finančně zajištěna.

Projev nad rakví pochovávaného hříšníka

De mortuis nil nisi bene - patří k zásadám humanitním. O mrtvých patří se promlouvat jen dobře, a to i v případě, že po sobě zanechali dluhy dokonce i vůči nám. A stane-li se, že povinnost mluvit nad rakví hříšníka připadne na jeho neukojeného věřitele, jde o úkol, jehož literární obtížnost se nepatří podceňovat.

Tímto hned prvním odstavcem byl vymezen nejdůležitější požadavek diskutovaného literárního žánru. I tady ovšem nemělo by se pouštět se zřetele, že střídmost a umírněnost jsou při chvále hříšného nebožtíka nutné; mezi smutečními hosty mohl by se s jistou pravděpodobností nacházet jedinec, kterému zůstal nebožtík dlužen ještě víc než nám - a jehož morální kvality by nemusely při takové zkoušce obstát. Vést spor nad rakví ještě nezasypanou je totiž nevkusné. Zejména tehdy, když vlastně s polemizujícím smutečním hostem souhlasíme.

Velikou zkouškou morálních i literárních, potažmo řečnických kvalit je situace, kdy zaslechne smuteční řečník v houfu kolemstojících špitání, podle něhož zesnulý sice zanechal dluhy (největší je ten vůči řečníkovi učiněný), přitom však zároveň zůstavil velkorysý odkaz ve prospěch jisté mladé dámy bez příbuzenského poměru, zato však rozhodně s kladným poměrem k nebožtíkovi v době, kdy ještě nebyl nebožtíkem. Dokáže-li i v této situaci smuteční řečník promlouvat o charakteru zesnulého bez hořké zaujatosti, prokázal tím hloubku morálky svého charakteru stejně přesvědčivě jako hloubku své licoměrnosti a pomatenosti.

Ke stylistickým zásadám smuteční řeči nad rakví hříšníka patří pravidlo nelhat, stačí-li vynechat. Abychom byli konkrétní, uvedeme něco příkladů.

Jestliže byl hříšný zesnulý všeobecně znám jako notorický opilec, možné zmínky o abstinenci v životní dráze člověka rázně vyškrtneme. Vychvalovat střízlivost člověka, který propil své někdejší ženě a nyní čerstvé vdově postel i s povlečením, by mohlo vyvolat v její truchlící duši střet zájmů.

Právě tak se nehodí zařazovat do smutečního projevu nad rakví profesionálního proutníka odstavec o manželské věrnosti. I kdyby se řečníkovi zdálo toto téma být dobře nosným. V případě špatně zvládnutého tématu hrozí v zástupu smutečních hostí propuknutí nežádoucích reakcí v podobě smíchu, nevhodných vtipů a vůbec bujarého veselí. Je proto třeba rozhodně doporučit, aby se smuteční řečník tomuto tématu bez lítosti vyhnul.

Nedoporučuje se promlouvat o nebožtíkově vysoce humánním a velkorysém vztahu k lidem, je-li všeobecně známo, že se svými sourozenci se neváhal soudit o poslední košili a poslední hubenou kozu ve chlívku a vlastní mámě a tátovi že odepřel výměnek.

Podobně je třeba pečlivě volit náměty smutečního projevu v případech hříšníků známých korupčními aférami v úřadech všech stupňů, na celnicích, v partajních sekretariátech, v parlamentě a ve vládních křeslech. Není stylisticky vhodné promlouvat o střídmosti v případech, kdy je pohřbíván obžera, o duchaplnosti v případech pitomců, o řečnických schopnostech v případě nebožtíků koktavých, o pravdomluvnosti v případě lhářů a podobně a jinak. Prostě - o mrtvých jen dobře, i kdyby tím pravda měla dostat na frak. Ať si to tam nahoře při posledním soudu přeberou po svém - mají na to úplnější kádrové materiály. Smuteční projev není předčítání vyšetřovacího spisu.

A pokud by byla tahle úloha literárně nezvládnutelná a nad síly pověřeného smutečního řečníka, vždycky je možné raději předstírat mírnou mdlobu než riskovat, že někdo v zástupu truchlících pozůstalých prohlásí - Franto, jdeme domů, jsme tady na úplně cizím pohřbu!

 

Řeč k poctě jubilanta a vůbec osoby oslavované

Projev, který má být přednesen na počest osoby jubilující, vyznamenání či řád obdrževší a podobně postižené se - z důvodů celkem pochopitelných - podobá projevu smutečního řečníka nad rakví hříšníka. Ona podobnost pramení ze skutečnosti, že stejně jako nebožtíkovi, ani oslavenci se nehodí spílat a nadávat, ba ani pravdu do tváře mu metat. Slavnostní řečník by si měl být bedlivě vědom toho, že i na něho jednou dojde, že i on bude někdy v budoucnu jubilovat a že ani jemu by nebylo milé, kdyby se při této příležitosti vytahovaly záležitosti sice pravdivé, ale možná už promlčené anebo alespoň promlčení hodné.

Zmínky o tom, že jubilant kdysi dávno ukradl v sousední vesnici mlátičku, kterou pak pod cenou prodal a peníze takto utržené v hospodě propil, jsou zcela nevhodné. Třeba proto, že okradený soused už dávno mlátí kombajnem, ke kteréžto pokrokové technologii se propracoval díky svému okradení o řadu let dříve. Navíc se propíjení mlátičky zúčastnili i další sousedé, někteří dokonce bez vědomosti o původu propíjených peněz. A jistě by jim nebylo milé právě teď se k oné události vracet a připomínat si ji.

Při oslavě stříbrné svatby se nehodí vyzvedat v oslavném projevu jubilantovy úspěchy v jeho mladém věku při svádění žen všeho věkových kategorií a všech národností (tj. české, slovenské a romské) a nahlas vykřikovat, že která na strom zavčas neutekla, později bycha honila. A na prstech vypočítávat, kolik že těch nedohoněných bychů ročně bylo.

Oslavám stříbrné svatby naopak lahodí připomínání jubilantových zásluh o zvelebení kedlubnových záhonů na zahrádce rodinného domu stejně jako připomínání jeho lásky k dechovce a zejména k jelenům troubícím na horách (nezávisle na tom, že jelena jubilant v životě neviděl a jediné, co měl s jelenem společné byly košaté parohy), jeho pilné pěstování králíků (jejichž chovy mu pravidelně každým druhým rokem do posledního vychcípaly) a také jubilantův něžný vztah k jeho shodou okolností rovněž stříbrně jubilující manželce (aniž by se připomínalo, že jeho vztah zněžněl zejména od té doby, co jubilantovy svaly ochably, když přitom současně jeho paní nezeslábla).

Tématem, které oslavný projev skoro nikdy nevynechává, je vyzvedání jubilantova

překvapivě zachovalého vzhledu. Například tím, že budeme přesvědčeně tvrdit, že za posledních dvacet let se vlastně vůbec nezměnil. Zní to ušlechtile, zejména v případě, kdy kdekdo kolem je přesvědčen, že už před dvaceti lety jubilant vypadal jako úplný pitomec.

Těmto typům oslavných tirád je obtížné se vyhnout, i když tím řečník riskuje, že bude sám považován za trapného blbce.

V akademických kruzích existuje specifická verze posledně zmíněného jevu. Její podstatou je vyslovení názoru, že jubilant či oslavenec svým dílem vytvořil celou ...ickou školu a po sobě zanechal řadu žáků, kteří sami dodnes dosáhli ... vynikajících postavení. Při všeobecně rozšířené závisti mezi lidmi vzdělanými tak vzniká riziko, že účastníci oslavy si začnou polohlasem šeptat o tom, že ona škola, pokud by řeč o ní měla být brána vážně, je školou spíše pomocnou anebo zvláštní a že oslavencovi žáci se svých postavení domohli zcela samostatně díky vlastním známostem a vlastníma rukama poskytnutým úplatkům. Škole díky politické moci založené pod honosným názvem Československá akademie věd (ČSAV) akademikem neblahé paměti Štollem se pak široko daleko přezdívalo Štollwerk.

A vůbec je třeba při oslavách a jubileích mít na paměti, že rozumnější je víc pít a míň řečnit.

FINIS