LIBER CATENATUS

Úvahy o životě a přilehlém okolí

Píše S. Komenda Část 2, únor 2004

 

Jak chutná zdání

Už několikrát se mi do mé e-mailové schránky dostal dopis nabízející získání univerzitního diplomu bez jakýchkoliv pracných studií. Odesilatel nemá příliš perfektní marketing – jinak by věděl, že v mém případě, při mém věku hází hrách na stěnu, případně perly sviním. Obojí vychází nastejno. Nabídka je, samozřejmě, psána anglicky; i v tomhle druhu obchodování je Amerika vpředu.

Nějak jsem v té nabídce přehlédl to hlavní – co by takový diplom stál. Předpokládám, že odesilatel podobných dopisů není lidumil pečující o zvyšování (formální) vysokoškolské kvalifikace lidstva.

Podobně jako reklama na dychtivě sající plenky, perfektně těsnící dámské hygienické vložky a tampony, prací prášky zaručující čistoskvoucnost prádla a vysavače schopné svou sací silou unést středně obézního muže umístěného v horizontální poloze – také nabídka univerzitních diplomů láká potenciální zájemce vyhlídkou, co lze získat: Jde vám o prosperující budoucnost, možnost získat víc, vyšší plat a respekt v očích ostatních lidí?

Když jsem tohle pročítal, nabýval jsem dojmu, jako by i v Americe kvalitu člověka dělal papír v kapse a ne schopnosti a vědomosti v hlavě. Připadalo mi dost zdrcující, že neexistuje možnost objektivního rozpoznání odborníka od makety odborníka. Když to nejde v Americe, jak by to mohlo jít v Česku? Speciálně v oborech, kde se odbornost nutně demonstruje slovním průjmem?

Číslo telefonu odesilatele (a zřejmě příjemce poplatku za nabízenou službu) raději neuvádím, abych mu nezvyšoval tržby.

Na dalších řádcích je podtrhována výhodnost využití služby. Dalo by se to označit jako specifikace vlastnosti user friendly service.

Jako statistika po pětačtyřiceti letech v lékařském výzkumu poměrně otrlého mne ani tak nepřekvapuje nabídka samotná. Lidi si dnes dokážou vymyslet kdeco a pro peníze jsou ochotni prodávat i kytky z hrobu vlastní babičky (což se zase tak moc neliší od připravenosti lékaře založit jako firmu vlastní pohřební službu). Co mne však pořád udivuje a zajímá, je prožitek člověka, který se dokáže honosit univerzitním diplomem, o kterém ví, že si ho sám koupil. Copak se dá koupit čest? Do očí lidí kolem něho, kteří nevědí a neznají okolnosti, lze implementovat ledacos; ale co mohu uvidět vlastníma očima? Copak je možné nalhávat sobě samému? To by přece bylo něco jako samohana, sebeznásilnění!

Nelze si koupit čest, ale jen zdání cti. Nelze si koupit respekt, ale jen zdání respektu. Život člověka, který tohle dokáže praktikovat, je životem krále Lávry projíždějícího se bez šatů po ulici a předstírajícího, že je oděn ve skvělém rouchu posledního módního střihu. Toho strachu přitom, že se najde nepoučené pachole, které ve chvíli nejmíň vhodné vykřikne – Král je nahatec!

Jak může chutnat takové zdání?

Z trůnu stojícího na křivých nohách zdání případný pád bývá dost ošklivý. Mnoho vzruchu vyvolávající. Taky proto, že ti, kteří se klaněli a obdivně se tvářili, a přitom tušili, by najednou rádi dali ruce pryč. Aby nebyli za pitomce. A tak se poturčenci stávají horšími Turka. Samozřejmě, že někomu mohou jeho zdánlivá čest a společenský respekt vydržet až do konce jeho dnů. Myslím však, že ten konec na loži předstírání musí chutnat dost hořce.

Jak slovo dává slovo

Lékařská fakulta je jedinou mezi sedmi fakultami olomoucké univerzity, která má už od dob svého založení děkanát ve vyhnanství. Mimo budovu Teoretických ústavů i budovy klinik, které jsou také zčásti její součástí. Tento exil akademické byrokracie poskytuje mimo jiné zajímavou příležitost ke studiu tohoto jevu – akademičtí funkcionáři lékařské fakulty jsou mezi svými kolegy jediní, kteří nevysedávají na děkanátě od pondělního rána do pátečního odpoledne – jak činí všichni ostatní na jiných fakultách. Pobývají tam pouze ve vymezených úředních hodinách, většinu času trávíce na ústavech a klinikách, kam patří svou profesí. Zdá se tedy, že omezovat akademickou byrokracii je možno i tím, že se ztíží akademickým funkcionářům přístup k jejich úředním židlím. Pět set metrů mezi děkanátem na náměstí Hrdinů a Teoretickými ústavy na okraji Tabulového vrchu je zřejmě už komplikací statisticky signifikantní.

To ovšem jen tak mimochodem. Tuhle úvahu píši z jiného důvodu. S naším děkanátem to souvisí tím, že jedenkrát do roka se na něj jako na pouť k Panence musí vypravit postupně všichni členové lékařské fakulty, aby podepsali svá daňová přiznání. Podle zákona musejí i staří a chromí, což je můj případ.

Do příslušné kanceláře jsem se na děkanát dobelhal a stařeckou rukou podpis přičinil, když jsem předtím vyslovil své podivení nad tím, kde jsou ty všechny peníze, které jsem údajně dostal, když je nikde nemám. Nicméně jsem ten údiv nijak nepřeháněl, protože letitá zkušenost mne už poučila, že peníze jsou hmota povahy velice zvláštní – velmi obtížně se na hromádku shánějí, z ní se však rozkutálejí náramně snadno, aniž by po sobě zanechávaly pachovou stopu. Peníze nebývají dohledatelné ani za pomoci speciálně vycvičených psů, neboť, jak praví staré latinské přísloví, Pecunia non olet, peníze nesmrdí.

Kousek od budovy děkanátu mne oslovil gentleman zhruba mého věku, právě, že se podobám komusi, koho znával. Já ho na oplátku ujistil, že každý člověk se někomu jinému nebo některým jiným více či méně podobá; že na to máme genetiku a konec konců od Adama a Evy jsme všichni tak trochu příbuzní. Ukázalo se, že onen bodrý muž pracoval celý život ve zdravotnictví, což způsobilo, že měl své zkušeností ustálené názory na mnohé jevy, které hýbou systémem péče o lidské zdraví i dnes. Jako starší člověk pochopitelně zdůrazňoval význam zkušenosti, které lze nabýt především letitou praxí, zejména v polních podmínkách, kdy je nucen zdravotník v naléhavých, emergentních situacích rozhodovat rychle, často bez možnosti spoléhat se na vševědoucí automaty. Něco z jeho názorů bylo jistě poznamenáno dobou, v níž kdysi pracoval a která kladla daleko větší nároky na schopnost pohotové improvizace než je tomu dnes. Mnohé z toho, co (velice zaujatě) vyslovoval, znám i z názorů svých lékařských kolegů z fakulty – jisté odlidštění zdravotní péče objektivně vyvolávané tím, že lékař i sestra pořád víc kontaktují své nemocné zprostředkovaně, přes přístroje, přes automaty, bez nutnosti bezprostředního důvěrného mezilidského pohlédnutí z očí do očí, pohlazení ramene a prohození pár slov, ve kterých nemusí být žádný anatomický termín. Svou malou úvahou bych rozhodně nechtěl vyvolat dojem, že mám něco proti soudobé technice podporující lékařskou diagnostiku a případně sloužící pro vlastní terapii. Vůbec ne. Mne samotného donutily před několika málo roky okolnosti, abych se s nemocničním prostředím seznámil důvěrněji než jsem toužil. Vítám každou technickou, biochemickou i výpočetní novinku, kterou pro doktory vyvinou inženýři, chemici, farmaceuti, fyzikové a informatici. Souhlasím však zároveň s názorem, že i za svými objektivy a elektronickými zázraky by neměl doktor přehlížet fakt, že někde na konci téhle rafinované opravárenské linky leží ustrašený člověk. Už proto ustrašený, že úplně neví, co se děje; úplně to totiž vědět nemůže. Na tomhle hřišti píská doktor, případně sestra. A jenom oni rozhodují o tom, aby pacient věděl, že není pouhým objektem, ale především subjektem lékařské péče.

 

Mravnost – kategorie čistě technická?

Jsem člověk pevně si stojící za svým racionálním založením – co se dá naměřit a spočítat, to se počítá. Příliš často bývám v životě svědkem toho, jak se staví vzdušné zámky – a hned plánuje zvyšování nájemného, organizuje blahobyt a ztloustnutí z pouhé dobré vůle a ještě lepších úmyslů a jak se vaří z čisté vody polévka mimořádné výživnosti. Jak říkám, mám rád, aby mé berné mince byly doloženy smyslovými pozorováními a úvahami založenými na induktivní logice. Přesto všechno, co jsem právě prohlásil, se nezříkám smysluplnosti kategorií rozumem přímo neuchopitelných. Nezamítám a priori diskuse, v nichž se používá pojmů jako poctivost, svědomitost, statečnost, hrdost, čest – a taky mravnost. Není to v rozporu s mým předchozím prohlášením – reálnost existence těchto pojmů, tj. existence jejich obsahu je evidovatelná a prokazatelná nepřímo, pozorováním chování příslušného jedince, jeho jednání v životních situacích. Neukradl, třebaže měl příležitost ukrást, mluvil pravdu, přestože lhát bylo v dané situaci materiálně výhodnější, neutekl, třebaže měl právo mít strach, stál na svém, ačkoliv na svém netrvat slibovalo výhodu.

V posledních letech si zvykám na představu, že tyhle – v zásadě mravní – kategorie se ustalují v našem životním prostředí výhradně jako kategorie technicky pojímatelné, uchopované a chápané. Protože je velmi obtížné kvantitativně dokládat něčí statečnost statistickým výčtem životních situací, v nichž se daný jedinec nerozhodl jednat zbaběle, ale postavil se životní zkoušce otevřeně (například neopustil svou ženu, která těžce onemocněla) – vezme se při posuzování jeho statečnosti nějaká skutečnost po výtce formální (statečně vytrval v politickém boji proti zrušení senátu).

Řekne-li se dnes o někom, že je to poctivý člověk, ten, kdo tohle slyší, upadá do rozpaků. Někdy se mi zdá, jako by to tak trochu znělo jako jedinec spíše naivní, vlastně podivín. Operacionalistická definice poctivce zní jinak – poctivý je každý, kdo dosud nebyl odsouzen a zavřen. Přestože jsou tu závažné indicie o problematičnosti chování dotyčného – byl ředitelem banky, z jejíchž depozit zmizely miliardy, které jak známo nemají nožičky a samy o své vůli se vzdálit nemohly. Definice je však jasná – nenašel se soudce, který by ho poslal za mříže, takže je to člověk poctivý.

Vzpomínám si, že můj táta, což byl na rozdíl ode mne člověk velice společenský, s jedním sousedem ze vsi nemluvil. Řadu let. Nikdy mi důvod svého nespolečenského chování v tomto vztahu, kdy se nutně potkávali každý den několikrát, pořádně nevysvětlil. Prostě dospěl k názoru, že jakési dílčí sousedovo jednání nebylo úplně rovné, úplně poctivé. A vyvodil z toho důsledek pro jednání vlastní. Zajímavé na tom bylo, že přitom neměl žádné námitky proti tomu, aby jeho nejmladší syn, můj bratr, učil tohoto souseda řídit nové auto, které si soused jako jeden z prvních ve vsi koupil. Prostě, do svého osobního názoru nikoho jiného nevtahoval a nikomu dalšímu ho nevnucoval. Byla to jeho a jen jeho osobní záležitost.

Je třeba připustit, že v dnešní době poměrně časté migrace lidí nežije kolem nás moc takových, s nimiž se známe dlouho a máme je tak říkajíc přečtené, do příslušné kategorie zařazené – na základě letité zkušenosti. S většinou lidí kolem nás se známe spíše letmo – a já bych si na nikoho z nich netroufal psát občanský posudek. Z toho, jakým tónem vás soused z domu pozdraví na schodech o jeho charakteru moc usoudit nemůžete. Proto taky ta dost častá překvapení, když dáma odvedle informačně překvapí celé sídliště tím, že zasunula mezi polévkou a hlavním chodem svému muži kuchyňský nůž do mezižebří. Vůbec se zdá, že žijeme letmo a narychlo. Jako bychom očekávali, že tenhle náš život je jenom prozatímní, na nečisto – a mravně budeme žít, až to bude doopravdy a natrvalo. Proto ta provizória při hodnocení, proto úsilí omezit posuzování charakteru na technická rozhodnutí typu seděl – neseděl. Konec konců na tom něco je; jistý slogan říká, že lidé se vlastně dělí na dvojí – na zavřené a na ty, které to teprve čeká.

Návyk

Návyk je, když … když si člověk na něco ( podnět, stimul, věc, subjekt) zvykne tak, že být bez toho mu činí potíže, pociťuje to jako újmu a snaží se původní stav obnovit. Stává se někdy, že pojem kdysi neutrální začne být užíván řekněme jednostranně – čímž dojde k tomu, že v onom pojmu převáží kladný, případně záporný náboj a neutralita pojmu je potlačena. To se stalo i s pojmem návyk.

K návykům kladným patří nepopiratelně návyk chodit do práce, návyk pravidelně ráno vstávat (s výjimkou dnů pracovního klidu), mýt si krk a další údy, čistit si zuby (jsou-li), návyk respektovat a možná i ctít ženu (včetně té vlastní), přispívat na děti (vlastní i osvojené).

Současná doby přikládá na misku vah pojmu návyk atributy negativní; a protože jsou to zároveň atributy výrazné, s důsledky a následky mimořádně závažnými, zdá se dnes pojem návyk nést náboj rozhodně záporný. Návyk na drogy včetně alkoholu a nikotinu, čemuž říkáme narkomanie, návyk na hazardní hry, čemuž říkáme gamblerství. Speciálním případem je návyk na léky, kdy se původně pozitivní vliv může zvrhnout a přejít ve vliv negativní; ono zvrhnutí může za jistých okolností zahrnout i doktora, který kdysi ten lék jako součást zamýšlené terapie předepsal. Zkušenost zná případy, kdy samotný lékař se stal návykovou látkou. Obvykle lékař mladý a pohledný, se slibnou kariérou – v situaci, kdy pacientem je žena přesvědčená, že by mu mohla být životní oporou.

Vlastně by bylo možno všechny podněty, jimž nás životní prostředí vystavuje, dělit na návykové a ty ostatní. Ty, na něž se návyk nevytváří ani při dlouhotrvající expozici. Vytváření návyků nebo také zvyků patří k základním mechanismům, jimiž se lidský jedinec orientuje v životním prostředí a socializuje se v něm. Tím, že si zvyká, že si vytváří návyky, zároveň identifikuje a upevňuje své místo v sociálním prostoru. Zvyknout si znamená usnadňovat si rozhodování – zvyk je vlastně algoritmus automatizovaného rozhodování, při němž není nutno vždy znovu promýšlet všechny možné strategie, protože sociální zkušenost už vystavila některým z nich certifikát optimality.

K takovým návykům patří zásada nevybočovat z řady. Je sice pravda, že leckde (třeba ve vědě a výzkumu) je hlásána potřeba originality a nápaditosti; životní praxe však poměrně přesvědčivě demonstruje, že hlásání je jedna věc a praktická preference věc jiná, od té první někdy dost podstatně odlišná. Řadu let jsme naivně soudili, že tato situace je specifická pro zkorumpované totalitní režimy, v nichž je určujícím hlediskem jistá apriorně převzatá ideologie, která nutně, při absenci kritiky, časem zpuchří a rozpadne se. Dnes už víme, že tahle specifičnost není tak úplná – a že lidská hloupost a duševní ztrnulost jde napříč politickými systémy, tak zvanou demokracii nevyjímajíc. I dnes ten, kdo se zavčas nenaučí držet hubu a krok, riskuje podstatně víc, že dojde k úhoně než ten, kdo se umí pěkně držet v zákrytu.

Zajímavý osud mívá návyk lidského subjektu na jedince opačného pohlaví. Muže vůči ženě a ženy vůči muži.

Hnacím motorem kladného návyku je biologicky podmíněná, geneticky zakódovaná přitažlivost opačných pohlaví (homosexualitu vynecháme). Návyk biologicky podnícený a po jistou dobu upevňovaný však obvykle po jistém čase vykazuje známky ochabnutí, návyku, habituace, která však zpravidla nevylučuje existenci přitažlivosti vůči jiným subjektům téhož druhu. Vůči jiným ženám nebo jiným mužům. Celý tento proces se může v průběhu života lidského jedince několikrát opakovat.

Někdy přitom dochází k návyku negativnímu – kdy subjekt, k němuž měl člověk původně návyk kladný, vyvolává v něm po čase návyk záporný, odmítavý. Fakt potřeby přepólovávat své návyky v dimenzi partnerské ovlivňuje dnes lidskou společnost velice výrazně – a nejsou tu žádné známky, že by tomu tak nemělo být i v budoucnu.

Někdo dalekohledem, jiný lupou

Při konfrontaci názorů a vzpomínek účastníků a pozorovatelů událostí doby více či méně minulé, snad první, co recipienta takové konfrontace zaujme, je variabilita, různorodost těchto vzpomínek. Platí tady ve výrazné míře, co platí o pozorování různých posuzovatelů vždycky – že totiž napozorované je jenom do jisté míry odrazem objektivního v oněch událostech; neméně důležitý je i osobní, subjektivní postoj a prožitek vnímajícího subjektu.

Připomnělo mi to naposledy seriálové televizní zpracování Švandrlíkových Černých baronů. Každé umělecké zobrazení reálné skutečnosti asi nadsazuje. Není její věrnou fotografií, tou ani být nemůže. Může však vnímat někdejší skutečnost třeba jako karikaturu, jako parodii – což však nic nemění na skutečnosti, že leckdo z někdejších účastníků neveselé čepičkovské hry na ochránce socialistického tábora lidmi, které tento tábor odsoudil k ponižující roli občanů druhého a třetího řádu v jakési uniformované variantě otrockých pracovních táborů, tuhle hru vnímá podstatně jinak.

Z prostředí, ve kterém jsem vyrostl, a dokonce z prostředí mých bratranců a přátel, prožili vojnu jako černí baroni mnozí. Synkové kulaků, kněží, ideologicky podezřelí a věřící v nesprávné náboženství jen těžko koherentní s vírou v jediný vědecký světový názor, jehož biblí byly brožurky masových vydání Otázek marxismu-leninismu. Otázek, k nimž nikdy nebyly dodány odpovědi.

Každý z nich tuhle svou vojnu vnímal a na ni vzpomínal jinak. Někdo při ní potkal děvče, které si později vzal – a jeho vzpomínky byly i docela romantické. Jiní vzpomínali na zelenou zabedněnost vojenských pánů, demonstrujících se v neopakovatelných drobných i větších denních příbězích. Byly i příběhy, kdy zaujatá omezenost politruka poslala s vojákem do civilu kádrový posudek, který s ním dlouhé roky procházel a z jedné mísy ujídal, podobný niti zlé sudičky. Pro některé nebyl ani po letech pohled na tuto část minulosti ničím veselým – a nedokázali se na ni dívat jako na absurdní grotesku. Hořkost neosladilo ani vědomí, že mnozí z někdejších zabedněných lampasáckých tupců se později transformovali na kované demokraty ve vysokých šaržích.

I pro ty, kterým nikdy nevadila dřina, protože na ni byli už z domova, ze selského zvyklí, byla tahle vojna ztrátou času. Ztrátou nenahraditelnou, opentlovanou bezduchými frázemi o nejčestnější vlastenecké občanské povinnosti. Jaká občanská povinnost pro mladé lidi, kteří už na začátku života byli vyřazeni na okraj společnosti? Čepičkovští páriové s omolousanými černými výložkami?

Svoje životní události vnímáme různě. Máme na to právo, které nám (naštěstí) nikdo nikdy neodejmul – protože odejmout nemohl. Zatím ještě nenosíme ve svém kortexu zabudovány elektronické čipy, které by kontrolovaly i způsob našeho myšlení a usměrňovaly ho žádoucím směrem. Tj. směrem, který vyhovuje mocným ve vztahu k těm, kteří mocí nevládnou.

V čepičkovském období českého bolševismu nebyly takové čipy ani předmětem science-fiction – a indoktrinace užívala klasické metody převýchovy a přesvědčování. Bez valného efektu, protože rozpornost hlásaného se sociální realitou bila do očí každého, kdo netrpěl intelektuální slepotou. To už jsem zažil i já osobně – politicko-výchovná školení provozovaná v kasárenských místnostech útulných jako márnice vyzdobená červeným krepovým papírem. Myslím, že účinek takových školení měl spíš charakter odpudivý – v každém případě to však byla ztráta času. Někdy jsem přemýšlíval o tom, zdali se mezi politruky nevyskytovaly ve zvýšené míře případy deprese v důsledku uvědomění si marnosti jejich počínání a tím i zbytečnosti jejich života. Evidenci o tom žádnou nemám – možná tady preventivně působila nízká hladina citlivosti vůči přemýšlení o podstatě a smyslu života. Bývalo to, jak to v životě bývá – tragedie s komedií v jediném kusu.

Potíže bídy

Bídný stav českých vysokých škol úporně vzdorující skutečnosti, že české vlády posledních let řadí vzdělání a vzdělanost mezi své priority, vyvolávají protesty na straně těchto škol – ale také realistické projevy beznaděje. V duchu úvahy – jestliže takhle bídně do vypadá, když nás přitom vlády přednostně podporují, jakpak bychom dopadli, kdyby nás přednostně podporovat přestaly?

Vedle velkých problémů jako je zastarávání přístrojového vybavení pro přírodovědný výzkum a medicínu, nedostatečná aktualizace knihovních fondů a přeplněné posluchárny, jejichž vytápění už v blízké budoucnosti bude nutno zajišťovat tím, že se studenti vypraví do okolních lesů a hájů sbírat suché haluze a smrkové či borové šišky – vyskytují se občas i problémy spíše malé; nicméně i ony mohou posloužit k demonstraci manažerských potíží vzniklých dnes tak často ve všech pádech skloňovaným podfinancováním vysokých škol. Jen tak mimochodem mne v této souvislosti napadá, že jsem ještě nikdy ve svém, nikterak krátkém životě, neslyšel ani nečetl slovo nadfinancování něčeho.

K rutinním záležitostem akademického provozu patří sepisování oponentních posudků. Předmětem posuzování jsou habilitační spisy, diplomové práce bakalářské i magisterské a také doktorské teze.

S tím, jak přibývá akademické bídy, roste i objem počtu sepisovaných posudků. I v prostředí akademických obcí platí některé všeobecně lidem respektované zásady jako třeba Za málo peněz málo muziky, Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, Jak ty mně, tak já tobě a podobně.

Je to ve shodě s logikou praktického života. Jestliže zadavatel zaplatí autorovi oponentního posudku stostránkové studie dvě stovky, sotva může čekat, že se tento autor bude jejím pročítáním zabývat pět dní, během nichž posoudí její literární styl, zkontroluje odvozené vzorce, přepočítá číselné údaje uváděné v tabulkách a alespoň namátkou přerýsuje některé grafy. Daleko pravděpodobnější je, že autor odhadne, co by za ty velkorysé dvě stovky měl asi tak odvést, aby se vlk akademické stereotypie nažral a kozy jeho intelektuálního výkonu moc neubylo. Řečeno česky – přece se nepřetrhne a nebude ze sebe dělat vola. Kde se nezelení, tam se lení.

Pokrok v upřednostňování vzdělání, vědy a výzkumu v Česku dospěl už tak daleko, že se od vyplácení těch dvoustovkových honorářů za vypracování oponentního posudku začíná upouštět. Už ani na ně není. A tak dochází k situacím někdy dost kuriózním. Oponent posudek vypracoval, k oponentnímu řízení se však nedostavil, dokonce se ani nepokusil omluvit. A děkan fakulty, respektive resortně příslušný proděkan, se rozhoduje pokárat ho. Dát mu najevo, že institut oponentního posudku má mít v očích členů akademické obce jistý respekt.

A rozhodne, aby byl autorovi posudku snížen honorář. Na polovinu.

Rozhodnutí je zveřejněno tím, že autor posudku dostane svou kopii. Je velmi pravděpodobné, že její příjem ani nezaregistruje. Stovka dnes nejsou peníze, ale jenom drobné. No a pak horlivá a vyděšená referentka upozorní akademického funkcionáře, že nastal problém. Že podle nejnovějších zvyklostí a úředních opatření autor nemá za svůj posudek žádný honorář dostat – a že polovina z nuly, tj. nula dělená dvěma, je zase nula. Takže – autor potrestaný snížením honoráře dostane právě tolik jako by dostal, kdyby byl potrestán vůbec nebyl. Jinak řečeno, znamená to, že ve stavu takové akademické bídy přestávají být použitelné i sankce za nesplnění povinností. Je to stejné, jako nelze trestně postihnout odsouzence k smrti, který si jako poslední přání objedná láhev rumu a po jejím vypití rozbije v cele smrti nábytek a celu samotnou ošklivě znečistí. Jak je tedy patrno, i trestat je možno jenom za podmínky, že je z čeho.

Volba – nevolba

Volba, případně volby, je počínání, kdy se z předem dané, obvykle předložené množiny alternativ vybírá ta, kterou volící subjekt preferuje. Před těmi ostatními. O svobodné volbě se mluví v případě, kdy není volící subjekt k této preferenci nucen násilím fyzickým (pistolí za uchem nebo vystřelovacím nožem ve výši ledvin) nebo jiným druhem nátlaku morálního či sociálního (snoubenka ve čtvrtém měsíci těhotenství, příslib lépe placeného místa při vstupu do politické strany žádaného zabarvení, úplatek ve výši přiměřené českým poměrům). V ostatních případech se jedná o volbu, která podmínku svobodnosti nesplňuje. Typickým příkladem volby či voleb tohoto druhu bývaly volby reálně socialistické, kdy volit v nesouladu s ústředním chtěním bývalo považováno za projev nedůvěry v moudrost těch, kteří první ze všech pochopili, co se patří.

Dnes, kdy věříme, že věřit nikomu a v nic se nemá, mluvíme o volbě demokratické. Někdy se přitom oba pojmy, volba svobodná i volba demokratická, ztotožňují. Možná právem, možná nikoliv. Není mým oborem vysvětlovat a vymezovat obsah pojmů, které někdo nějak zavedl. Dávám přednost tomu uvažovat o případných odlišnostech metodou srovnávání.

Myslím, že volba zcela svobodná vlastně vůbec neexistuje. Už samotný fakt, že volící subjekt vybírá z předem dané, předem vymezené množiny alternativ, svobodu volby více či méně omezuje. Tu množinu alternativ někdo předem připravil, možná do jakýchsi seznamů vytiskl a volbu alternativ tak omezil. Obvykle tak činí ústřední výbory politických stran, dávající přitom najevo, že kvalifikovaně připravili jakési menu optimálně stravitelné občanskému žaludku. Problém je v tom, že záruky kvality nabídnutého bývají přitom značně problematické – jak v pozdějších parlamentních a vládních aférách figura ukazuje. Figura poslance kymácejícího se ve spárech démonu alkoholu, například.

Z metodologického hlediska vzato by úplně svobodnou byla jenom taková volba, v níž nebude volící subjekt ve svém počínání nijak předem omezován. Dostane čistý lístek, na ten vepíše jméno svého favorita a vhodí ho do volební urny. Jistý problém je v tom, že členy volebních komisí by bylo asi třeba po sestavení preferenčních četnostních tabulek masově rozvézt do sanatorií pro duševně choré.

Svoboda volby se zřejmě dostává do konfliktu s informovaností o předmětech volby. Vezměme situaci, kdy se svobodný mladý muž rozhoduje oženit. Už samotná terminologie naznačuje, že uskutečněním své volby svou svobodu ztratí. Anebo alespoň její určitou část. Protože lze předpokládat, že se jedná o muže, kterého nikdo nezbavil svéprávnosti, smíme se domnívat, že je přesvědčen o možné kompenzaci této ztráty něčím jiným, hodnota čehož není nižší nežli hodnota ztráceného. Že ví nebo alespoň tuší, čeho se mu dostane náhradou. Jenomže, ačkoliv si teoreticky může vybrat tu svou z množiny o několika stech milionů ženských subjektů, geopolitické poměry rozsah této množiny redukují na pouhých pár set alternativ.

Svoboda volby a informovanost o alternativách vybraného vystupují snad nejpřesvědčivěji v počínání, které provozujeme poměrně masově ve zkušebních (také didaktických) testech. Test je zkouška – v klasicky české orální verzi klade examinátor otázku a očekává, že odpověď zkoušeného subjektu se bude co nejvěrněji podobat jeho představě o souvislosti otázky a odpovědi. V didaktickém testu examinátor předloží seznam alternativních odpovědí, mezi které zařadí také odpověď správnou. Podobá se to volebnímu seznamu – s tím drobným rozdílem, že tady nemusí být správnou, tj. rozumnou, žádná odpověď. Subjekt podstupující didaktický test na téma, o kterém nemá žádné znalosti, může dosáhnout správné odpovědi náhodným uhádnutím. Občan, který odmítá k volbám jít, dává tím najevo, že o existenci správné odpovědi naprosto pochybuje.

Zprávy, které už zítra nepřekvapí …

Česká ovce – záruka anglického trávníku

Vlk se nažral a koza chcípla otravou

Kdo se doma bojí, musí do lesa

Otužování je zdravé, ale jenom do půli těla

Červené Karkulce prokázána v krvi dvě promile bílého

Opilost vhodně časově rozložená se do celkového zdravotního stavu započítává se slevou

Lysá hora diskvalifikována kvůli nehlášenému obrostení

Bělásci znechucení sníženou kvalitou zelí na protest zčernali

Bílá paní otěhotněla s bezhlavým rytířem; dítě se narodilo zdravé císařským řezem se dvěma hlavičkami

Levoboček vstupuje do pravicové strany

Jeleni na horách nad stav a troubení žádné

Volání sprosťáků do lesa ozvěna cenzuruje

Žádosti poslanců o amnestii se přijímají pouze v úředních hodinách

Mezi Kyklopy jednooký je normální

Soudcovské barety zakázány za příčinou utajování bezhlavosti

Policie vyzbrojena luky a šípy, v hodnosti od praporčíka výše otrávenými

Morčata stávkují za pokusy na lidech, draci za preventivní gynekologické prohlídky panen

Množí se případy dobrovolného sponzorování bank

Následník trůnu otrávil předchůdce říšským jablkem

Děkan fakulty zpronevěřil řetěz, talár a slib

Aféra v teorii čísel: reálná čísla jsou nereálná

Neznámý mecenáš vyrovnal schodek státního rozpočtu; složenka podána poste restante Bahamy

Blaničtí rytíři emigrovali do Bavor, Sudetendeutsche Landsmannschaft se hlásí k husitství

Organizace spojených národů přesídlila z New Yorku do Drače v Albánii

Prezident republiky nastoupil ze zdravotních důvodů

Newyorkská burza vyhlašuje měnovou reformu

Praha napadena masožravými motýly; Malá Strana nevysvětlitelně ušetřena

Důkaz neexistence boží konstruktivně proveden

Arktičtí lední medvědi objednávají ve Zbrojovce Vsetín sáně vyzbrojené lehkými kulomety

Platnost teze Nic nestojí za nic konečně filozoficky prokázána

Pravda a Láska se Lží a Nenávistí ve smíšené čtyřhře po pěti setech nerozhodně

Víra v neuvěřitelné nezadržitelně na postupu

Při archeologických vykopávkách na Bílé hoře nalezena naše stará práva – v dosud použitelném stavu

Prodejní aukce českého vlastenectví a moravské slivovice dnes slavnostně otevřena; vstupné mírné, mládež a vojsko do hodnosti plukovníka polovic

Sněžka se dožaduje dvojjazyčných nápisů a vysokohorské přirážky

Senát českého parlamentu odhlasoval celostátní bojkot voleb

Vyhláška ministerstva zdravotnictví: výplata nemocenských dávek pouze osobám s nárokem na pohřebné

Vypsána soutěž o nezpochybnitelnou pravdu v kategorii mladých do 6 měsíců

Letošní Nobelova cena za ekonomii udělena české vládě za nezištnou podporu rozvojového státu Bahamské ostrovy

Starci nad hrobem odmítají místní přirážku za použití pohřebních služeb

Diabetici požadují změkčení norem glykémie

Zdravotnictví rozšiřuje aplikaci zásady Čím ses pokazil, tím se máš léčit na oblast venerologie; dámy z E55 masově nahrazují personál oddělení nemocí kožních a pohlavních

Celostátní zákaz konzumace švestek v přírodním stavu, bez tepelné úpravy

Hlavní hygienik vyhlašuje karanténu: tularémie poslanců

Kurs dolaru stoupá, spotřeba piva klesá

Saharské sucho na jižní Moravě: zákaz mytí nohou a pančování vína

Přemnožení raci na řece Moravě uštípali dvanáct ekologů

Česká televize zahájila vysílání pro ne-humánní diváky; první licence uděleny pro pražské zoo a velkovýkrmnu v Prostřední Lhotě

Volba Miss v Kladrubech – prvních dvanáct vítězek připuštěno

Z Temelína hlášen deficit atomových jader

Zdravé jádro strany napadeno červivostí

Politické strany soutěží na Malé Straně o titul Velká Strana

Podmínka dlouhověkosti odhalena – jíst jogurt a nemyslet na následky

Myslivecký svaz přistoupil na požadavek poskytovat raněné zvěři první pomoc

První česká univerzita vyhlašuje bankrot pro naprostý deficit nápadů

Objektivizace přijímacího testu na vysoké školy: o přijetí rozhodne měření tělesné hmotnosti

Optimální hladina alkoholu v krvi stanovena: V Čechách 0,6, na Moravě 1,6 promile

Zákaz potratů, legalizace sebevražd

Jednotná otevírací doba všech pohostinských zařízení – 8,00-7,99

Sovětský svaz – náš vzor; rozpadli jsme se o tři roky později

Celkový počet červených krvinek ochotných obětovat se za vlast: 1650 i se záložníky

Optimalizace systému: minimální vstup, maximální výstup; ženy nesouhlasí

Velká Morava zahubena virem zavlečeným z Čech

Genetické inženýrství v krizi – nikdo se nechce zopakovat

Poslední vrabec v Čechách uhynul po letošních vánocích na následky obezity v popelnici sídliště Lakomá Lhotka

Stav vody na českých tocích – Vltava České Budějovice: Budvar 95,1; Vltava Praha: Braník 96,5; Staropramen 96; Velkopopovický Kozel 95; Morava Vizovice: Jelínek 52; Dyje Znojmo: Lechovické 87; Předpověď: až do podzimu setrvalý stav

V Olomouci objeven 42. žijící potomek údajně posledního Přemyslovce Václava III., tamtéž v roce 1306 vymřelého po meči; jménem pohrobků požádal olomoucký magistrát o vydání Hradčan a jejich převezení na Hanou; že byl potomek zapsán v seznamech agentů STB je pomluva rozšiřovaná kanceláří Pražského hradu

Restituční mez prolomena: zatím vydány Konopiště Habsburkům, Panenské Břežany Heydrichům a pamětní známky občanům

Vypsána veřejná soutěž na sousoší Chamberlein – Daladier jako památník státníkům zaslouživším se o odsun českých Němců

Električtí úhoři zkratovali vltavskou kaskádu od Lipna po Mělník

Vítězství žaber nad plícemi: dvoumetrový sumec ulovil rybáře i s navijákem

České lesbičky požadují referendum o vyhlášení dívčí války

Poslední objev pedagogické vědy: Jan Amos Komenský propadl z češtiny a matematiky, aféra za úplatek utajena

V Mexiku objevena ložiska ropy nevídané kvality; stát Texas požádal o připojení, Bílý dům povolal národní gardu

Slovensko žádá o zřízení protektorátu pod ochranou Moravského Slovácka; pomlčka bude vytištěna petitem

Revoluční změna populační politiky v Číně: do konce století každý druhý člověk Číňan, případně každý druhý Číňan člověk; Homo sapiens sapiens se přejmenuje na Homo sapiens chinensis

Vynález identifikace snů umožňuje přistihovat nemravné spáče; vybírání poplatků svěřeno ministerstvu kultury, co se nerozkrade, půjde na fond pro výzdobu veřejných domů a jiných soukromých budov

Ministerstvo pro životní prostředí zavádí prohibici na olomoucké syrečky

Nemanželští potomci Jana Nerudy požadují uvedení Malé Strany do původního stavu

Konečně spolehlivá prevence před záplavami: hastrmani zařazeni do osmé platové třídy a pověřeni hlášením velké vody

Nebezpečí dědičnosti poslaneckých mandátů zabráněno vydáním zákona Třikrát a dost …!

Význační čeští politologové poukazují na starobylost stranického systému v Čechách: Malou Stranu založil už císař Karel IV.; mladočeši, sociální demokraté, agrárníci a ODS jsou jeho dědicové

Po vypočítání nákladů na provoz českých poslanců rozhodnuto, aby po skončení funkčního období a následném odborném vycpání byli zahrnuti do souboru českých korunovačních klenotů

Známá parapsycholožka Sibylla Q. prohlašuje, že záplavy z let 1997 a 2002 předpověděl už stav kalhot prezidenta republiky při nástupní přehlídce; řediteli prognostického ústavu dodatečně zkráceny prémie

Psychiatři hrozí varovnou stávkou: zkrácení pracovního týdne na pouhé čtyři dny vyvolá nadměrné požadavky na jejich služby

Církevní aféra: Farář odmítá udělovat svátosti osobě pro údajnou pomluvu, že jí odmítá udělovat svátosti

Korunní svědek promluvil: “A co za to?”

Zaměstnanec lesního závodu přistižený při zpěvu písně “Já jsem malý mysliveček, sotva flintu nesu …” propuštěn z důvodu pracovní neschopnosti

V rámci boje proti dětské obezitě zakázáno šíření pohádek O perníkové chaloupce a Hrnečku vař …!

Mysliveček v kamizolce zelený (materiál z dovozu) čelí obvinění z pasáctví jelenů na zelených loukách v cizím držení

Svaz českých právníků spolu s advokátní komorou podávají ústavní stížnost proti zákazu lhaní v soudních jednáních; stížnost opírají o nepřípustnost odpírání přirozených zdrojů živobytí

Romská občanská iniciativa (ROI) protestuje, aby byla etymologie slova pohroma uváděna do spojitosti se slovem Rom

Pokrok české žurnalistiky: noviny tištěné na savém papíře barvou při styku s lidskou pokožkou zdravotně neškodnou

Revoluce v ošetřovatelství: sestřička na jedno použití

Řízení zdravotnictví postaveno na zdravý základ: platby nemocnicím ne podle počtu obsazených lůžek, ale podle počtu volných lůžek

Romská otázka vyřešena romskou odpovědí – Choď do riti, gádžo, čo si sprostý?

Romští preventisté: Jak naložit v budoucnu s českou menšinou?

Rybáři požadují jazykovou rovnoprávnost rybářské latiny v Evropském parlamentu

První pomník Adamovi a Evě odhalen v Českém ráji

Zákonem stanovené minimum alkoholu v krvi řidiče – 0,3 promile a maximum úplatku pro českého úředníka – 100 000 Kč ročně

Další ústupek feminismu: svobodná nad třicet má právo volného výběru manžela podle vlastního uvážení

Odškodnění při dopravních úrazech odstupňováno podle věku a zachovalosti postiženého

Bezdětnost nezbavuje povinnosti placení alimentů

V rámci řešení problému přelidnění státu povoleno cestovním agenturám pojišťovat klienty do zahraničí pouze pro cestu tam

Překročení povolené rychlosti se nepostihuje v případě, že došlo k přejetí alespoň dvou důchodců

Odborové ústředny bankéřů a bankovních lupičů konečně sloučeny ve společném Svazu pracujících v bankovnictví

Šetřte - placením drobnými lze dosáhnout až dvacetiprocentních úspor

Rozdělávat oheň v lese dovoleno pouze z přinesených materiálů

Vypalování trávy a vypalování rybníků možno jenom za deště a za přítomnosti požárního sboru

Mluvit za jízdy s řidičem povoleno pouze v cizím jazyce

Troubit zakázáno, volat o pomoc povoleno až po 22. hodině

Zákaz stání, sezení a ležení = zákaz pobytu

Obecní úřad schválil poplatek za nadměrné opotřebování chodníků obézními chodci

Česká národní nesnášenlivost vysvětlena vyzařováním radonu z české země

Uletěvší včely získávají nárok na svobodu, jejich včelař nárok na odškodnění

Zdravotní pojišťovny hradí preventivní prohlídky politiků v plné výši

Rozvedení manželé získávají nárok na odstupné

České občanství jako prémie zahraničním turistům nad sto let

Třináctý a čtrnáctý plat všem občanům bez rozdílu věku a pohlaví, ať chtějí nebo nechtějí

Britský následník trůnu odmítl vládu a vstoupil do kláštera

Čeština uznána jako 276. oficiální světový jazyk. Národní heslo Pravda vítězí jenom omylem

Češka provdána za Skota: Glasgow Rangers za měsíc dáni do zástavy

Nepravost rukopisů RKZ vyvrácena; analýza DNA prokázala otisky prstů tiskového mluvčího kněžny Libuše, jejího osobního tajemníka Isidora Kohna

Mezi biologickosociální druhy chráněné před naprostým vyhynutím zařazeny: muchomůrka zelená, české luhy a háje, politická čest, poctivost českých panenek a ostrovtip magistrátního úřednictva

Ministerstvo vnitra zaregistrovalo pro blížící se volby Stranu za zrušení politických stran

Stoprocentně účinná dieta nalezena: jíst, co člověku nechutná

Objektivně potvrzeno, že nejdál dohlédne, kdo se postaví na nohy; nejlépe na cizí

Lékařství vyškrtnuto ze seznamu vědních oborů; Nobelova cena za lékařství a fyziologii zrušena

Měření prokazují, že čeští velikáni se zmenšují a čeští trpaslíci rostou; průměr nezměněn

Bavorsko vystupuje z Evropské Unie (EU) na protest proti zákazu pití piva z tupláků

Zvětšený formát novin snižuje jejich čtivost

Průzkum veřejného mínění: neustálý růst životní úrovně lidi nudí

Příšera z Loch Ness upytlačena a u příležitosti skotských národních slavností tajně zkonzumována jako hovězí na divoko

Britské feministky žádají zákaz nošení sukní skotskými horaly

Školní učebnice matematiky v podezření ze šíření pornografie

Právnické fakulty hromadně rušeny z důvodu narůstající smířlivosti Čechů

Univerzitní profesoři hromadně vracejí jmenovací dekrety a dožadují se přezkoušení

Úroveň absolventů vysokých škol neustále roste; podíl negramotných klesl pod 20%

Poslední Čech bez maturity zemřel; pohřeb vypraven na útraty ministerstva školství

Vláda přesídlila ze Strakovy akademie do budovy Národního muzea; název bývalého sídla navozoval nevhodné ornitologické asociace s činností jistého ptáka; v novém sídle mohou být vládní produkty případněji exponovány pro školní výpravy

Ochrana pražského metra před záplavami vyřešena: podzemní dráha bude přestavěna na nadzemku

Pražský primátor přistižen, když v přestrojení za krále Václava rozdával na hlavním nádraží bezdomovcům chleba a sladkou kaši; udání podali obdarovaní, podezírající dárce, že zpronevěřil ostravské klobásy

Dámy z E55 se učí hře na housle a hromadně vstupují do Armády spásy

Smyčcová sekce České filharmonie odmítá nařčení, že teprve nouze je naučila housti

Bankovní institut vyhlásil úpadek a prohlásil se za Bankovní univerzitu

V Severním ledovém moři objeven obrovský ledovec obydlený stádem ledních medvědů žijících v monogamních partnerstvích

Sibiřské zdroje zemního plynu před vyčerpáním; jako náhradní zdroj uvažovány moskevské lidové jídelny (stolovyje) a ubikace námořníků atomových ponorek

Elektřina z atomových elektráren zdražena; prokázána její vyšší kvalita ve srovnání s elektrárnami vodními a spalovacími

Následky sucha jsou obzvlášť těžké v období, kdy neprší

Podle výsledků ekologických měření hučí voda po lučinách a bory šumí po skalinách podstatně méně než v minulém století; souvislost se zmenšováním ozonové díry se studuje

Národní kontrolní úřad (NKÚ) konstatuje, že rozpočet ministerstva kultury dosáhl rovnováhy: výdaje na podporu spravovaných objektů se rovnají výdajům na provoz ministerstva

Vypsán grantový projekt se záměrem ušetřit sto miliard ve státním rozpočtu; rozpočet grantu nesmí přesáhnout sto padesát miliard

Získán první živý exemplář Yettiho; ukázalo se, že jde o českého učitele, který vlivem školských reforem zdivočel a obrostl ochrannou srstí, poté, co se uchýlil do Himalájí, kam nedocházejí oběžníky ministerstva školství

Vyšetřování ukázalo, že Andulka šafářova neměla husy doma, protože je na trhu vyměnila za hygienické vložky s nejvyšší absorpční schopností

Cena za nejlepší vtip století udělena výroku Lid je zdrojem veškeré moci ve státě

Česká konference rektorů vydala seznam poznatků, které budou studentům utajovány, dokud vláda neschválí zvýšení rozpočtu na vědu a výzkum; sdělení utajovaných skutečností potomkům ministrů a poslanců bude postihováno odejmutím docentského dekretu

Letošního Zlatého slavíka získal zpěvák A.B., který svou písní sama sebe rozplakal

Obec českých spisovatelů vydala svým členům doporučení, aby verše byly nadále psány na stránkách od kraje do kraje; od realizace si slibuje úsporu až patnácti procent z nulového rozpočtu

Hledá se množina celých čísel, jejichž nejmenší společný násobek je menší než jejich největší společný dělitel

Svaz filatelistů se usnesl, že do sbírek známek lze zahrnovat i známky školního prospěchu od chvalitebné výše, jakož i známky stárnutí

Sběrny barevných kovů vykupují hliník, měď, zinek a olovo, jakož i veškerá státní vyznamenání

Opravy uch utržených při chození se džbány pro vodu opravuji pro všechny tvary a materiály: Hlinomaz Fr., Jílové u Pr.

Sazby našeho dopravního podniku jsou nižší než při chůzi pěšky

Prvním úkolem aplikované astronomie je zařídit, aby Slunce místo ve dne svítilo v noci; ve dne je světla dost

Podnikům, které si nemohou dovolit zvyšovat mzdy, se povoluje zkracovat pracovní týden o potřebný počet dnů

Vzhledem k tomu, že voliči si nemohou opatřit chytřejší poslance, měli by si poslanci opatřit hloupější voliče

Vodovody a kanalizace, podniková hymna: Teče voda, teče …

Volební demokracie skončí v okamžiku, kdy se počet kandidátů na volební listině vyrovná s počtem dostavivších se voličů

Pohřeb odložen, nebožtík se nedostavil

Nový genetický objev – blbost je dědičná, moudrost nikoliv

Miloval ji, přestože nechtěla

Z historie středověku: Karel IV. byl vlasti otcem pouze nevlastním

Teplá sekaná podporuje dlouhověkost

Obliba psů v Čechách vysvětlena českou náruživostí na všem hledat blechy

Malé Čechy se všemožně snaží před světem utajit existenci Velké Moravy

Nejnovější rozbory staročeských textů prokazují, že budoucnost Prahy nevěštila kněžna Libuše výrokem Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se dotýká …, nýbrž výrokem poněkud modifikovaným – Město vidím všeliké …

Na Malé Straně objevena ložiska ropy nevídané mocnosti; poslanci a senátoři už vykolíkovali svých 281 klajmů, od Smíchova až po Hrad

Ve Vltavě uloven první krokodýl, odborníci na obojživelníky (Amphibia) se dosud neshodli, zdali je to krokodýl nilský nebo krokodýl brněnský. Boty a kabelku z jeho kůže si nechala ušít paní primátorová

V zájmu obohacení českého zlatého pokladu doporučuje Stomatologická komora, aby si občané nechávali co nejvíce vysazovat zlaté korunky

Svobodní zednáři (Freimaureři) přejmenovávají svou Velkou lóži na Zimmer frei

Čestným prezidentem České akademie věd jmenován Děd Vševěd

Hnutí za obnovu kultu osobnosti se rozpadlo. Kultů nalezena spousta, osobnost žádná

Novodobé dějiny Letenské pláně konečně publikovány knižně! Hlavní kapitoly – Buffalo Bill show, socha učitele národů J.V.Stalina, prvomájové průvody, obraz autora českého hospodářského zázraku Václava Klause

Výstavba českých dálnic definitivně zastavena – veškeré dostupné stavební kapacity vázány opravami stávajících dálnic

Reforma veřejných financí zahájena inovací státního znaku. Dvouocasý lev nahrazen devítiocasou kočkou

Pedagogický výzkum zrušen – úroveň vzdělanosti českého

národa dosáhla vrcholu, z něhož pokračovat se dá jenom dolů

Ve snaze pozvednout kulturní úroveň českého národa vydala Rada pro televizní vysílání doporučení, aby vysílání TV Nova sledovali diváci jenom potají

Agenti tajné policie (STB) žádají dodatečné přiznání titulu Tajný rada

Televizní vysílání z parlamentu České republiky vyhlášeno z důvodů narušování mravnosti jako občanům nepřístupné

Ztracená občanská statečnost nalezena – a po odborném zakonzervování uložena do Národního muzea

Český statistický úřad prokázal, že ať se jakkoliv chudým bere a bohatým dává, průměrný příjem na hlavu se tím nijak nesnižuje

Při dobré vůli každý z nás může být optimistou! Třeba se právě teď v lůně své matky vyvíjí nový vůdce národa – geniální a přitom poctivý!

Občané, nenechte se mýlit fakty! Naděje přece umírá jako poslední!

Neonatologové zjistili, že lidský jedinec se dokáže usmívat již v lůně mateřském. Připouštějí však, že to může být způsobeno tím, že tam se ještě nečtou noviny

Politické poměry způsobují, že i Náhoda se zdá být v posledních letech nejistá

Největší úspěch grafologie v dějinách! Podařilo se provést rozbor charakteru negramotného

FINIS